Pusgada darbs Preiļu novada domes Sociālajā dienestā

01.07.2008.

Pēdējie trīs mēneši Preiļu novada domes Sociālajā dienestā bijuši īpaši saspringti – pēc jauno saistošo noteikumu „Par sociālajiem pabalstiem Preiļu novadā” apstiprināšanas dienestā griezušies vairāki simti novada iedzīvotāju. Aktuālākais bijis un joprojām ir vienreizējais mājokļa pabalsts, kurš līdz 4.jūlijam piešķirts 110 trūcīgām ģimenēm (personām), 127 vientuļiem pensionāriem, 143 nestrādājošiem pensionāriem, kuri dzīvo vieni, 3 diviem kopā dzīvojošiem vientuļiem pensionāriem un 14 diviem kopā dzīvojošiem nestrādājošiem pensionāriem, tādejādi šim pabalsta veidam izlietojot Ls 32550,00 no dienesta budžeta.
 
Saistošs bijis arī pabalsts medicīnas pakalpojumu daļējai apmaksai, ko pārsvarā izmantojuši pensionāri. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šajā gadā paredzēts apmaksāt izdevumus par medicīnas pakalpojumiem 75% apmērā (2007.gadā – 50% apmērā) no samaksātās summas līdz Ls 100,00 vienai personai gadā. Šobrīd tas piešķirts 33 personām. Tāpat pamazām tiek izmantots pabalsts stomatoloģisko pakalpojumu daļējai apmaksai. Lai arī šāds pabalsts iepriekšējos gados nepastāvēja, īpaši pensijas vecuma cilvēki bija izteikuši lūgumu pēc tā, un līdz 4.jūlijam to izmantojušas 10 personas.
 
Lai arī pēdējos pāris gadus pabalsts vecuma / invaliditātes pensijas saņēmēja apbedīšanai Preiļu novadā nav bijis paredzēts, vairākkārt saskaroties ar situāciju, ka tās divas pensijas, kuras var saņemt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, nav pietiekošas personas apbedīšanai, jaunajos saistošajos noteikumos iestrādāts arī šis pabalsta veids. Līdz ar to kopš marta mēneša personai, kura apņēmusies veikt personas, kuras deklarētā dzīves vieta pirms miršanas bija Preiļu novada administratīvā teritorija un kura bija vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējs, apbedīšanu, ir iespēja saņemt Ls 90,00 pēc faktiski piestādītā rēķina.
 
Bez pabalstiem ļoti pieprasīts bijis aprūpes mājās pakalpojums – pusgada laikā aprūpe mājās pirmreizēji piešķirta 11 novada iedzīvotājiem, 2 tā piešķirta atkārtoti, bet 3 iedzīvotājiem aprūpe mājās pārtraukta dažādu apsvērumu dēļ (pēc paša vēlēšanās, sakarā ar došanos uz aprūpes institūciju u.tml.). Kopumā jūnija mēnesī aprūpē bijusi 51 persona (Preiļu pilsētā 37, Aizkalnes pagastā 9, Preiļu pagastā 5 personas).
 
Gadījumos, kad personai nepieciešama pastāvīga uzraudzība, ko Sociālais dienests nespēj nodrošināt, tikuši pieņemti lēmumi, pusgada laikā četri, par personu ievietošanu īslaicīgās vai ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā. Tāpat LR Sociālo pakalpojumu pārvaldei iesniegti dokumenti par triju novada iedzīvotāju nepieciešamību nodrošināt ar valsts finansēto sociālās aprūpes pakalpojumu sociālās aprūpes institūcijā – specializētā tipa pansionātā personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.
 
Tāpat Sociālo pakalpojumu pārvaldei iesniegti dokumenti valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai trīs personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī vienai politiski represētai personai un vienam ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam. Lai arī MK noteikumi Nr.1067 „Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem” ir spēkā jau vairākus gadus, aicinu novada iedzīvotājus aktīvāk izmantot šo valsts apmaksāto pakalpojumu, jo pēdējo 3 gadu laikā to izmantojušas tikai 10 personas ar funkcionāliem traucējumiem, 7 politiski represētās personas un 4 ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki. Informāciju par to, kam ir tiesības saņemt valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un iesniegt nepieciešamajiem dokumentiem, iespējams saņemt Sociālajā dienestā.
 
Kā pieprasīts jāatzīmē arī sociālās virtuves pakalpojums, kur siltas pusdienas mēnesī saņem vidēji 10 trūcīgās personas un 12 pensionāri.
 
2008.gada 1.pusgadā Preiļu novadā, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.97 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu”, atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam (ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls80.00) konstatēta 125 ģimenēm, un tas ir jau nedaudz vairāk kā 2007.gadā kopumā, jo daudz ir tādu klientu, kas Sociālajā dienestā griežas pirmo reizi.
 
Negatīva tendence vērojama ģimenēs, kurās bērni cieš no prettiesiskām darbībām. Ja 2007.gadā kopumā rehabilitācija bija nepieciešama 4 bērniem, tad šī gada pirmā puse rāda, ka minētais pakalpojums būs arvien pieprasītāks, jo institūcijās rehabilitāciju šobrīd saņēmuši 5, bet dzīves vietā- 2 bērni. Līdz ar to Sociālā dienesta redzes lokā šobrīd ir jau 28 ģimenes, kurās nav nodrošināti bērna augšanai un attīstībai labvēlīgi apstākļi.
 
Lai arī kopumā darbs Sociālajā dienestā prasa lielu emocionālo noturību, spēju pieņemt tik dažādos cilvēkus, ir patiess prieks saņemt pateicīgus vārdus no apmeklētājiem, kuriem ir bijis iespējams palīdzēt. Kaut tādu būtu vairāk!


Anita Gāga
Preiļu novada domes
Sociālā dienesta vadītājas pienākumu izpildītāja

Pēdējās izmaiņas: 01.07.2008.