Jūlijā sāksies notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas darbi

01.07.2008.

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” līgumā „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Preiļos” paredzēti rekonstrukcijas darbi tiks uzsākti Jūlijā.


Pamatojoties uz LR Vides ministrijas rīkotā atklātā konkursa „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas rekonstrukcija Preiļos” rezultātiem SIA „Preiļu saimnieks” līgumu par daru veikšanu ir noslēdzis ar konsorciju „SIA Latspas un SIA A Projekts”. Šobrīd jau ir sagatavota visa nepieciešamā dokumentācija (izņemtas būvatļaujas, sagatavoti skiču projekti, saņemtas atļaujas) un jūlijā tiks uzsākti rekonstrukcijas darbi.


Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansiālo līdzdalību. Kopējā līguma summa ir 1 972 988 eiro (ar PNV).


Projekta ietvaros paredzēts izveidot jaunas un rekonstruēt sekojošas tehnaloģiskās būves: priekšattīrīšanas ietaises, tilpņu bloka rekonstrukcija, dūņu apstrādes ēkas rekonstrukcija, esošās palīgēkas rekonstrukcija, esošo otrreizējo nostādinātāju remonts, septisko dūņu pieņemšanas stacija, ūdensvada un kanalizācijas tīkli, esošo tehnoloģisko kanālu un cauruļvadu nomaiņa, gaisa vads, teritorijas labiekārtošana, elektrības pievadi, SCADA sistēma, monitoringa un kontroles iekārtas, laboratorijas iekārtas. Projekts jāpabeidz līdz 2009. gada 10. aprīlim.

Pēdējās izmaiņas: 01.07.2008.