Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Tehniskā projekta izstrāde peldvietas ierīkošanai Preiļupes krastā, Preiļos”

17.06.2008.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Tehniskā projekta izstrāde peldvietas ierīkošanai Preiļupes krastā, Preiļos”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PND 2008/ 30 M


Iepirkuma procedūra – robežās no Ls 1000 līdz 10000.


Līguma izpildes termiņš – trīs mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 27.06.2008.g. līdz plkst.12.00.
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


Piedāvājumus iesniegt (ievietotus aploksnē ar uzrakstu: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijai, Iepirkums par …………..): Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu.


Prasības iesniedzot piedāvājumu:
 pieteikums dalībai iepirkumā (norādot savus rekvizītus, kontaktus, pilnvaroto personu);
 apliecinājums par iepazīšanos ar iepirkuma nosacījumiem, to ievērošanu un izpildi, kvalitāti, garantijām, kā arī apstiprinājumu tam, ka uz pretendentu neatttiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1.punktā minētie apstākļi;
 jāiesniedz pretendenta reģistrācijas apliecības kopija;
 attiecīgās komercdarbības licences, sertifikāta kopija;
 LR Uzņēmumu reģistra izziņas kopija;
 izziņa, ko ne agrāk kā divi mēneši pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā, kur pretendents reģistrēts, un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.
Dokumentu kopijām jābūt apstiprinātām.


Papildus informācija – kontaktpersona Preiļu novada domes Tehniskās daļas speciālists Anatolijs Petrovs, tālr.26090943, 5322766


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek izsniegta iepirkuma dokumentācija (piegādātājs norādot savus rekvizītus un kontakttālruņus, atsūta pieprasījumu uz e-pastu: inga.vilcane@preili.lv).


 

Pēdējās izmaiņas: 17.06.2008.