Par struktūrvienību reģistrāciju

13.06.2008.

Nereti VID darbinieki, dodoties pārbaudēs, konstatē, ka  nodokļu maksātāji nav reģistrējuši savas struktūrvienības.


Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrācijas kārtību nosaka 2001.gada 27.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.150 „Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā”. Struktūrvienība – ir juridiskās personas vai uz līguma vai norunas pamata izveidotu fizisko un juridisko personu grupu vai to pārstāvju teritoriāli nošķirta saimnieciskā vienība, kuras atrašanās vietā tiek veikta saimnieciskā darbība. Saimnieciskā darbība ir jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību. Struktūrvienībai nav juridiskās personas statusa.


Nodokļu maksātāju struktūrvienības VID iestādē reģistrē galvenais uzņēmums atbilstoši savai juridiskajai adresei 10 dienu laikā no to izveidošanas dienas. Struktūrvienības ir tiesīgs izveidot arī individuālais komersants. Reģistrējot nodokļu maksātāja struktūrvienību, galvenais uzņēmums iesniedz (uzrāda) VID teritoriālajā iestādē šādus dokumentus:
• pieteikuma veidlapu (3.pielikums MK 2001.gada 27.marta noteikumiem Nr.150);
• iesniedzēja (pilnvarotās personas) pasi un pilnvarojumu iesniegt dokumentus;
• struktūrvienības telpu īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošus dokumentus vai to kopijas (uzrādot oriģinālus);
• galvenā uzņēmuma lēmumu par struktūrvienības izveidošanu.


VID 10 dienu laikā izskata nodokļu maksātāja iesniegtos dokumentus, reģistrē nodokļu maksātāju Nodokļu maksātāju reģistrā un izsniedz nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecību. Nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas apliecību saņem galvenais uzņēmums. Ja saņemts reģistrācijas atteikums, nodokļu maksātājam ir tiesības pēc iesniedzamo dokumentu precizēšanas atkārtoti iesniegt dokumentus reģistrācijai.


Struktūrvienību reģistrācijas kārtība attiecas uz arī pašvaldību iestādēm, kuras nav patstāvīgi nodokļu maksātāji, bet veic saimniecisko darbību – sniedz maksas pakalpojumus. Šādas struktūrvienības ir reģistrējamas. 


Ingrīda Geriņa,
VID LRI Biroja priekšniece

Pēdējās izmaiņas: 13.06.2008.