Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Strūklakas elektroapgāde Preiļu parkā”

10.06.2008.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Strūklakas elektroapgāde Preiļu parkā”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PND 2008/ 27 M


Iepirkuma procedūra – robežās no Ls 1000 līdz 10000.


Līguma izpildes termiņš – 2008.gada 17.jūlijs.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 17.06.2008.g. līdz plkst.12.00.


Piedāvājumus iesniegt (ievietotus aploksnē ar uzrakstu: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijai, Iepirkums par …………..): Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu.
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


Prasības iesniedzot piedāvājumu:
 piedāvājums iepirkumam un apliecinājums par iepirkuma prasību kvalitatīvu izpildi;
 jāiesniedz iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopija;
 Uzņēmumu reģistra izziņas kopija;
 VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām, kas izsniegta ne agrāk par vienu mēnesi līdz piedāvājuma iesniegšanai;
 būvdarbu veikšanai nepieciešamie dokumenti (sertifikāts u.c.).


Papildus informācija – Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 5307327, 26432521, e-pasts: janis.skutels@preili.lv.


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek izsniegta iepirkuma dokumentācija.


 

Pēdējās izmaiņas: 10.06.2008.