Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Galdnieku ēveļsolu iegāde Preiļu 2.vidusskolas vajadzībām”

09.06.2008.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Galdnieku ēveļsolu iegāde Preiļu 2.vidusskolas vajadzībām”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PND 2008/ 28 M


Iepirkuma procedūra – robežās no Ls 1000 līdz 10000.


Līguma izpildes termiņš – 2008.gada 25.augusts.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 17.06.2008.g. līdz plkst.12.00.
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


Piedāvājumus iesniegt (ievietotus aploksnē ar uzrakstu: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijai, Iepirkums par …………..): Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu.


Prasības iesniedzot piedāvājumu:
 piedāvājums iepirkumam un apliecinājums par iepirkuma prasību kvalitatīvu izpildi;
 jāiesniedz iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopija;
 Uzņēmumu reģistra izziņas kopija;
 attiecīgās komercdarbības licence, sertifikāts utt.;
 VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām, kas izsniegta ne agrāk par vienu mēnesi līdz piedāvājuma iesniegšanai.


Papildus informācija – Preiļu 2.vidusskolas direktors Oļegs Hļebņikovs, tālr.29626906 vai Preiļu rajona mājturības un tehnoloģijas (zēni) MA vadītājs Uldis Čerpakovskis, tālr.29807932.


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek izsniegta iepirkuma dokumentācija (piegādātājs norādot savus rekvizītus un kontakttālruņus, atsūta pieprasījumu uz e-pastu: inga.vilcane@preili.lv).


 

Pēdējās izmaiņas: 09.06.2008.