VID atgādina: neaizmirstiet no apgādības noņemt skolēnu, kurš vasarā strādās algotu darbu

27.05.2008.

Ar katru gadu arvien vairāk skolēnu un studentu vasaras brīvlaikā tiek iesaistīti dažādos darbos. Gan pašu skolēnu, gan viņu vecāku darba devējiem ir svarīgi, lai būtu pareizi aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis no darba algām un lai neizveidotos situācija, kad par vienu un to pašu personu izmantots gan atvieglojums par apgādājamo, gan neapliekamais minimums.
 
Algas nodokļa grāmatiņa dod tiesības uz atvieglojumiem – neapliekamo minimumu, atvieglojumu par apgādājamiem, par invaliditāti u.c. Katram Latvijas Republikas iedzīvotājam var būt tikai viena algas nodokļa grāmatiņa, kuru fiziskā persona var saņemt Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pēc nodokļa maksātāja deklarētās dzīvesvietas vai pagasta pašvaldības pārvaldes institūcijā. Algas nodokļa grāmatiņas personas parasti saņem pirmo reizi stājoties darba attiecībās, un tādejādi persona tiek reģistrēta par Latvijas Republikas nodokļu maksātāju.
 
Ja skolēns, stājoties darba tiesiskajās attiecībās, ir iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu, aprēķinot izmaksājamo darba algu viņam tiek piemērots neapliekamais minimums, kas 2008.gadā ir Ls 80 mēnesī. Savukārt, ja skolēns nav iesniedzis darba devējam algas nodokļa grāmatiņu, darba devējs izmaksājamai darba algai nepiemēro neapliekamo minimumu, līdz ar to saņemamā darba alga būs par Ls 20 mazāka (80Ls x 25%).
 
Jāpiebilst, ka likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nosaka izņēmumu, kad bērns var strādāt un palikt apgādībā kādam no vecākiem, t.i. ja bērna saņemtais ienākums mēnesī nepārsniedz noteikto nodokļa atvieglojuma apmēru – Ls 56.
 
Beidzoties darba attiecībām darba devējs algas nodokļa grāmatiņā veic ierakstu par algas nodokļa nomaksu un darba attiecību pārtraukšanas dienā šo grāmatiņu atdod darbiniekam, kurš to glabā līdz nākamo darba attiecību uzsākšanai.
 
Skolēnu vecāku darba devējiem ir nedaudz sarežģītāk, jo jāseko līdzi ierakstiem vecāku algas nodokļu grāmatiņās, tāpēc ka skolēns nevar būt apgādībā un vienlaikus izmantot neapliekamo minimumu. Pareizi būtu ja māte vai tēvs (vai cits apgādnieks, kura apgādībā ir ierakstīts skolnieks) izrakstītu bērnu no savas algas nodokļa grāmatiņas kā apgādājamo ar to dienu, kad skolēns sāk strādāt un iesniedz darba devējam savu algas nodokļa grāmatiņu, t.i., ar dienu, kad skolēns sāk izmantot savu neapliekamo minimumu. Savukārt, kad skolēni pārtrauc darba tiesiskās attiecības, vecākiem viņi jāieraksta atpakaļ savās algas nodokļa grāmatiņās, lai atsāktu izmantot atvieglojumus par apgādājamiem.
 
Ja nodokļa maksātājs iegūst vai zaudē tiesības uz nodokļa atvieglojumu vai mainījis dzīvesvietas adresi, viņš desmit dienu laikā par to paziņo attiecīgajai grāmatiņas izsniedzējai iestādei. Minētās iestādes amatpersona pēc nodokļa maksātāja iesniegto un uzrādīto dokumentu pārbaudes izdara ierakstu grāmatiņā vai sagatavo un izsniedz nodokļa maksātājam paziņojumu par izmaiņām nodokļa atvieglojumos vai dzīvesvietas adreses maiņu, kā arī izdara ierakstu reģistrācijas grāmatā. Nodokļa maksātājs paziņojumu par izmaiņām nodokļa atvieglojumos vai dzīvesvietas adreses maiņu iesniedz tajā ienākuma gūšanas vietā, kurā viņš ir iesniedzis grāmatiņu.
 
Ja vecāku algas nodokļa grāmatiņā ierakstu par apgādājamo veic ar nokavēšanos tā paša taksācijas gada laikā, darba devējs līdz gada beigām veic korekcijas un nepieciešamības gadījumā papildus ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli. Savukārt, ja ieraksti algas nodokļa grāmatiņā tiek veikti nākošajā taksācijas periodā, tad apgādniekam ir jāiesniedz Gada ienākuma deklarācija un nepieciešamības gadījumā jānomaksā trūkstošā nodokļa summa.


Ingrīda Geriņa
VID LRI Biroja priekšniece

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.