Izdots Tiesībsarga pirmais gada ziņojums

23.05.2008.

Tiesībsargs Romāns Apsītis nodevis sabiedrības vērtējumam Tiesībsarga pirmo gada ziņojumu par 2007. gadu, kas publicēts pēc Tiesībsarga stāšanās amatā. Tajā analizētas visas Tiesībsarga kompetencē esošās jomas, kā arī sniegta informācija par Tiesībsarga paveikto darbu konstatēto problēmu novēršanai.


„Ar patiesu gandarījumu nododu Jūsu vērtējumam pirmo Tiesībsarga biroja pirmo – 2007. gada ziņojumu, kurā apkopota informācija par mūsu iestādes pirmā darba gada laikā paveikto
un analizētas aktuālās cilvēktiesību un labas pārvaldības problēmas Latvijā. Pirmā darba gada laikā paveikts daudz. Manas prioritātes ir bijušas, pirmkārt, institūcijas nostiprināšana un nostabilizēšana, otrkārt, konkrētu personu tiesību stiprināšana Latvijā, īpaši pievēršot uzmanību mazaizsargāto sabiedrības grupu aizstāvībai. Par tikpat būtisku esmu uzskatījis arī Tiesībsarga lomas palielināšanu valsts attīstības procesā, tiesiskuma un demokrātijas nostiprināšanā kopumā,” norāda Tiesībsargs Romāns Apsītis.


Tiesībsarga 2007. gada ziņojums nosūtīts Saeimas deputātiem un Valsts prezidentam Valdim Zatleram. Ziņojums elektroniskā versijā pieejams arī biroja mājas lapā www.tiesibsargs.lv, kur ikviens var ar to iepazīties.


Ziņojumā atsevišķās nodaļās izvērtēts Tiesībsarga biroja darbs dažādās jomās – pilsoniskās un politiskās tiesības, kas ietver arī spīdzināšanas aizliegumu, tiesības uz taisnīgu tiesu, privāto dzīvi un citus jautājumus. Tāpat aprakstīta situācija arī ekonomiskajās, sociālajās un kultūras tiesībās, kas ietver tiesības uz mājokli, tiesības uz īpašumu, sociālo nodrošinājumu, veselības aizsardzību un tamlīdzīgi. Viena no sfērām, par ko atbild Tiesībsargs, ir arī diskriminācijas novēršana, kas raksturo diskrimināciju un neiecietību uz dažādu pazīmju pamata (vecums, dzimums, tautība, reliģijas pārliecība u.c.). Ziņojumā aprakstīta situācija arī bērna tiesību jomā, runāts par bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu tiesībām, ieslodzījuma vietās esošo bērnu tiesībām, kā arī labas pārvaldības jautājumi, kas ietver tādus aspektus kā pieklājība, pienākums vienkāršot procedūras, pieejamība, tiesiskā paļāvība, objektivitāte, kā arī lietas izskatīšana saprātīgā termiņā.


Tiesībsargs ir gandarīts, ka daudzos gadījumos valsts un pašvaldību iestādes ir ņēmušas vērā sniegtās rekomendācijas nepilnību novēršanai gan praksē, gan normatīvajos aktos. Tiesībsargs sagaida, ka arī turpmākie ieteikumi tiks respektēti un ka veidosies aizvien ciešāka sadarbība ar valsts, pašvaldību institūcijām un visu sabiedrību kopumā.


Diemžēl pieredze liecina, ka daļai sabiedrības joprojām nav skaidras izpratnes par Tiesībsarga darbu un kompetencē esošajiem jautājumiem, kā arī par to, kādos gadījumos Tiesībsargs var palīdzēt. Tāpēc arī turpmāk tiks ieguldīts apjomīgs darbs sabiedrības informēšanā par šiem jautājumiem. Viens no informēšanas veidiem ir reģionālie semināri, kuru laikā Tiesībsarga biroja pārstāvji klātienē stāsta iedzīvotājiem par Tiesībsarga biroja darbu un iespējām palīdzēt konkrētu jautājumu risināšanā.Informāciju sagatavoja:
Laura Brance,
Tiesībsarga biroja
Informācijas un komunikācijas daļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.