Aprīlis – uzņēmumu gada pārskatu iesniegšanas laiks

24.04.2008.

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Latgales reģionālā iestāde
Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401; tālrunis5406211, fakss5406335; e-pasts:
Ingrida.Gerina@lreg.vid.gov.lv


Atgādinām, ka visām Latvijā reģistrētām komercsabiedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām (kuru ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā pārsniedz 45000 latu) gada pārskats par 2007.gadu Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei jāiesniedz līdz 2008. gada 30. aprīlim pēc sabiedrības reģistrācijas vietas.


Sabiedrību, kas  atbilst zemāk norādītājiem kritērijiem, gada pārskatus pārbauda un savu atzinumu sniedz zvērināts revidents. 

Kritēriji


Termiņš


Atzinuma sniedzējs


– Ja pārsniedz 2 no šādiem kritērijiem:
bilances kopsumma – 250 000 latu;
neto apgrozījums – 500 000 latu;
vidējais darbinieku skaits – 25


30.aprīlis


Gada pārskatu pārbauda un sniedz savu atzinumu zvērināts revidents


– Ja pārsniedz 2 no šādiem kritērijiem:
bilances kopsumma – 1 000 000 latu;
neto apgrozījums – 2 400 000 latu;
vidējais darbinieku skaits – 250


31.jūlijs


Gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība


Koncerna mātes sabiedrība


31.jūlijs


Gada pārskatu pārbauda viens vai vairāki zvērināti revidenti


Vienlaikus ar uzņēmuma gada pārskatu par 2007. gadu ir jāiesniedz arī Uzņēmumu ienākuma nodokļa gada deklarācija par 2007. gadu un Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins uz 2008. gadu.


Ar 2008. gada 1. jūliju gada pārskati būs jāiesniedz tikai Valsts ieņēmumu dienestam, kas gada pārskata kopiju elektroniskā formā nodos Uzņēmumu reģistram.


Ingrīda Geriņa
VID LRI Biroja priekšniece
t.5406211, fakss 5406335

Pēdējās izmaiņas: 24.04.2008.