Informācija par Preiļu novada pašvaldības policiju

17.04.2008.

Informācija par Preiļu novada pašvaldības policiju

Adrese: Talsu iela 2a, Preiļi, tālrunis 65307330

Darba laiks

 

Pirmdiena

900 – 2400

Otrdiena

900 – 2400

Trešdiena

900 – 2400

Ceturtdiena

900 – 500

Piektdiena

900 – 500

Sestdiena

1730 – 500

Svētdiena

1730 – 2400

 

Pašvaldības policijas darbības virzieni

 • Preiļu novada domes apstiprināto saistošo noteikumu un lēmumu izpildes kontrole un sodīšana par šo noteikumu neievērošanu;
 • izsaukumu apkalpošana strādājot maiņu režīmā;
 • fizisko un juridisko personu iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšana;
 • telefoniski saņemto izsaukumu koordinēšana starp Valsts policiju un Pašvaldības policiju, lai operatīvi varētu reaģēt uz sabiedriskās kārtības pārkāpumiem;
 • patrulēšana publiski visbiežāk apmeklētās vietās Preiļu novadā;
 • sabiedriskās kārtības nodrošināšana piketu, mītiņu, komerc pasākumu, sporta un atpūtas pasākumu laikā;
 • nelegālās alkohola un spirta tirdzniecības vietu konstatēšana un tirdzniecības pārtraukšana;
 • patērētāju tiesību aizsardzība un tirdzniecības noteikumu ievērošanas pārbaužu veikšana tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos;
 • vispārizglītojošo pasākumu organizēšana skolās ar mērķi iepazīstināt bērnus ar  policijas darbu, kā arī iepazīstināt ar bērnu pienākumiem, tiesībām un atbildību;
 • bērnu izņemšana no sociālā riska ģimenēm, par kurām ir ziņas, ka šajās ģimenēs tiek apdraudēta bērna veselība vai dzīvība, un, sadarbībā ar Preiļu novada Bāriņtiesu, viņu ievietošana valsts audzināšanas iestādēs;
 • kompetences ietvaros palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušajām vai no vardarbības cietušajām personām;
 • sadarbība ar klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas dienestu;
 • sabiedriskā transporta lietošanas nosacījumu izpildes kontrole;
 • personu piespiedu atvešana pēc tiesas vai prokuratūras lēmuma;
 • personu, kuras atzīstas par rīcībnespējīgām, nogādāšana pie psihiatra, ja šīs personas apdraud savu vai citu veselību un dzīvību;
 • noziegumu vietas apsardze, pašvaldības policijas aizturēto kriminālu nodarījumu izdarījušo vai aizdomās turamo personu nogādāšana Valsts policijā;
 • kriminālsoda – piespiedu darba sprieduma izpilde – notiesāto personu uzraudzība un kontrole;
 • transporta līdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanas kontrole;
 • sabiedriskās kārtības pasākumu nodrošināšana Preiļu novada kapsētās;
 • Valsts valodas likuma ievērošanas kontrole;
 • autortiesību un blakustiesību ievērošanas kontrole.
Pēdējās izmaiņas: 17.04.2008.