Tiesībsargs: Ierobežojot vecāku tiesības brīvi izvēlēties skolu saviem bērniem, var tikt pārkāpti starptautiski cilvēktiesību dokumenti

08.04.2008.

7.aprīlī publiski izskanēja priekšlikums aizliegt vecākiem pašiem izvēlēties saviem bērniem skolu. Tāpat tiek ierosināts ar likumu noteikt, ka pamatskola jāapmeklē pašvaldībā, kurā ģimene mitinās.


Tiesībsargs uzsver, ka šis ierosinājums ir pretrunā ar starptautiskajiem cilvēktiesību dokumentiem, kuros noteiktajās personu tiesībās iekļautas arī vecāku tiesības izvēlēties saviem bērniem piemērotāko izglītības iestādi.


Latvija pievienojoties un ratificējot Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, atbilstoši 13.panta trešajai daļai apņēmusies cienīt vecāku un attiecīgos gadījumos likumīgo aizbildņu brīvību izvēlēties saviem bērniem ne vien valsts varas orgānu dibinātās skolas, bet arī citas skolas, kas atbilst tam izglītības prasību minimumam, kādu var noteikt vai apstiprināt valsts, un brīvību sekmēt savu bērnu reliģisko un tikumisko audzināšanu saskaņā ar savu pārliecību.


Arī ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 26.panta trešā daļa nosaka, ka vecākiem ir prioritāras tiesības izvēlēties izglītību, kāda tiks nodrošināta viņu bērniem.
Jāatzīmē, ka pašreizējais regulējums LR Izglītības likumā ir atbilstošs starptautiskajiem dokumentiem un apliecina valsts apņemšanos attiecīgās tiesības garantēt. Likuma 57.panta pirmā daļa skaidri nosaka, ka bērna vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem ir tiesības izvēlēties pirmsskolas izglītības un pamatizglītības iestādi, kurā bērns iegūst izglītību, ņemot vērā bērna vēlmes.
Tāpēc Tiesībsargs aicina pievērst uzmanību cēloņiem, kāpēc vienas izglītības iestādes nevar nokomplektēt klases, bet citas ir pārpildītas.
Bieži vien vecāku izvēle par labu skolai, kas atrodas ārpus dzīvesvietas un nereti prasa papildus izdevumus no ģimenes budžeta, saistīta ar tuvumā esošo skolu nespēju nodrošināt pietiekami augstu izglītības kvalitāti. Līdz ar to valstij būtu jādomā nevis par cilvēktiesību ierobežošanu, bet gan par cēloņu apzināšanu, kāpēc vecāki un arī paši bērni izvēlas doties mācīties uz citu rajonu izglītības iestādēm. Tostarp jādomā par risinājumiem, kā radušos situāciju novērst, ievērojot cilvēktiesības nevis tās ierobežojot.


Informāciju sagatavoja:
Ieva Vikmane,
Tiesībsarga biroja
Informācijas un komunikācijas daļas vadītāja
Tālr. +371 67686774,
E-pasts:
ieva.vikmane@tiesibsargs.lv

Pēdējās izmaiņas: 08.04.2008.