Par SIA „Preiļu saimnieks” pakalpojumu apmaksas kārtību

26.03.2008.

SIA „Preiļu saimnieks” par saviem pakalpojumiem maksu ņem tieši tādā veidā, kā tas paredzēts ar katru klientu noslēgtajā apsaimniekošanas līgumā. Līguma 5.1. punkts nosaka, ka maksu par dzīvojamās mājas koplietošanas telpu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu īpašnieks maksā apsaimniekotājam katru mēnesi līdz tekošā mēneša beigām, līgumā ir noteikta arī samaksa par karsto ūdeni.


Arī tiem klientiem, ar kuriem ir noslēgts līgums tikai par ūdens piegādi, līguma 3.1. punkts paredz sekojošu norēķinu kārtību: „Ja ūdens patēriņš ir 3 m3 un vairāk, „Abonents” katru mēnesi līdz tekošā mēneša beigām apņemas nolasīt skaitītāja rādītājus un norēķināties par saņemto pakalpojumu”.


Bez tam gribu atgādināt, ka, noslēdzot šāda veida līgumus ar klientiem, vienlaicīgi tiek izsniegtas ūdens patēriņa un norēķina grāmatiņas, kurās „Abonents” pats ieraksta skaitītāja rādījumus, pareizina ar atbilstošajā laikā spēkā esošo pakalpojuma tarifu un ir tiesīgs norēķināties par šo pakalpojumu visās bankās, arī izmantojot internetbanku, kā arī SIA „Preiļu saimnieks” kasē.


SIA „Preiļu saimnieks” atvainojas tiem klientiem, kuriem laikus un pietiekami daudz nav sniegta informācija par līgumā iestrādāto normu skaidrojumu. Lai patreizējā situācijā un arī turpmākajā darbībā nebūtu šāda veida problēmu, es ar rīkojumu šobrīd esmu nedaudz izmainījis apsaimniekošanas līgumā paredzēto norēķinu kārtību, paredzot tarifu maiņas gadījumos norēķinus par patērēto ūdeni iepriekšējā mēnesī veikt līdz nākamā mēneša beigām.


Pašreizējā periodā, kad mainījās ūdensapgādes pakalpojumu tarifs, vairākiem klientiem maksa par pakalpojumu tika aprēķināta, pamatojoties uz līgumos noteikto kārtību, tāpēc komunālo pakalpojumu norēķinu daļā visiem, kuri par karsto vai auksto ūdeni norēķinājās līdz šī gada 10. martam, tiks veikts pārrēķins atbilstoši 2008. gada 10. martā izdotajam rīkojumam. Tas nozīmē, ka veiktā pārmaksa tiks novirzīta turpmāko maksājumu veikšanai.


Nobeigumā vēlreiz visiem iesaku uzmanīgi izlasīt visus noslēgtos līgumus par komunālo pakalpojumu sniegšanas kārtību, pakalpojumu apmaksas kārtību, kā arī iepazīties ar „Īpašnieka” un „Apsaimniekotāja” pienākumiem un tiesībām, lai pareizi un precīzi varētu pildīt līgumā iekļautās normas. Ja jūs redzat, ka līgumā iestrādātie punkti laika gaitā noveco un nav vairāk aktuāli, nāciet pie SIA „Preiļu saimnieks” atbildīgajiem speciālistiem ar priekšlikumiem. Mēs vienmēr uzklausīsim jūsu ierosinājumus un, konstruktīvus priekšlikumus izmantosim gan mūsu darba uzlabošanai, gan nesaprašanās novēršanai.


Ar cieņu,


Jānis Mūrnieks,
SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs


SIA „Preiļu saimnieks” 2008. gada 10. marta rīkojums Par patērētā ūdens un kanalizācijas pakalpojuma apmaksas kārtību nosaka, ka „Lai turpmāk nerastos problēmas veicot norēķinus par patērēto ūdeni un kanalizāciju, laika periodā, kad tiek mainīti šo pakalpojumu tarifi, atļaut Klientiem norēķināties par iepriekšējā mēnesī veiktajiem ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem pēc iepriekšējā (vecā), līdz nākamā mēneša beigām.

Pēdējās izmaiņas: 26.03.2008.