Uzsākta projekta „Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Preiļos” realizācija

26.03.2008.

14. martā sākts skalot- tīrīt divus jau esošos ūdens ņemšanas urbumus un tiek ņemti arī ūdens paraugi, lai pārbaudītu ūdens kvalitāti. Darbi rit grafikā noteiktajos termiņos.


Tuvāko 2 gadu laikā dzeramā ūdens kvalitāte Preiļos uzlabosies, jo plānoti un jau uzsākti apjomīgi darbi. 2007. gada 3. decembrī SIA „Preiļu saimnieks” noslēdza līgumu ar A/S „K&H” (līgums saskaņots arī ar Vides ministriju) par dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūvi Preiļos. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansiālo līdzdalību. Kopējā līguma summa ir 1 289 794 eiro (69% Kohēzijas fonda līdzekļi, bet atlikušo summu sedz pašvaldība un Latvijas Valsts).


Darba process jau sācies 11. janvārī, līdz 2009. gada 10. jūlijam, atbilstoši līguma noteikumiem, projekts jāpabeidz. Tas nozīmē, ka jāsagatavo projekta dokumentācija, jāveic jauni būvdarbi un rekonstrukcijas uzdevumu jau esošajā ūdens atdzelžošanas stacijā. Tiek plānots izurbti divus jaunus, sakārtot divus līdzšinējos urbumus un slēgt urbumus, kas netiks izmantoti.


Tuvojoties projekta noslēgumam, 2009. gada pavasarī paredzēts izskalot nosēdumus visās maģistrālēs līdz ūdensvada ievadiem dzīvojamās mājās.


Tomēr liels iespaids uz ūdens kvalitāti ir arī māju iekšienē esošajām ūdens caurulēm. Pārsvarā tās ir no melnā metāla caurulēm un ierīkotas pirms vairākiem gadu desmitiem. Ir nepieciešams tās nomainīt, tāpēc jau vairāk kārt iedzīvotāji tiek aicināti aktīvāk pievērsties apsaimniekošanas biedrību un dzīvokļu kooperatīvu veidošanai , lai būtu iespējams ņemt kredītus sistēmu nomaiņai.

Pēdējās izmaiņas: 26.03.2008.