Preiļu novada dome nodod atsavināšanai Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda reģistrēto objektu „Administratīvā ēka ar zemes gabalu Brīvības ielā 7, Preiļos

18.04.2008.

Preiļu novada dome nodod atsavināšanai Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda reģistrēto objektu „Administratīvā ēka ar zemes gabalu Brīvības ielā 7, Preiļos (izsoles objekts sastāv no apbūvēta zemes gabala, kadastra Nr.76010060307, kopplatība 331 kvm., uz zemes gabala atrodas administratīvā ēka, kadastra apzīmējums 76010060307001). Nekustamais īpašums saskaņā ar 2007.gada 23.februārī apstiprināto Preiļu pilsētas teritorijas plānojumu (prot.Nr.4,p.1.) atrodas jaukto (dzīvojamo, darījumu un sabiedrisko) objektu apbūves teritorijā.


Nekustamais īpašums tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli,
 nosacītā cena Ls 72000.
• Izsoles reģistrācijas maksa Ls 20
• Nodrošinājums (10% no objekta nosacītās cenas) Ls 7200
• Maksāšanas veids – 100% latos.


Izsole notiks 2008.gada 18.aprīlī, plkst. 15.00, 2. stāva 8. kabinetā, Raiņa bulvārī 24, Preiļos.


Nekustamo īpašumu var apskatīt darbadienās no pulksten 9.00 līdz 12.00, iepriekš piezvanot uz mobilo telefonu 29426188  Nekustamā īpašuma privatizācijas komisijas loceklim Vitālijam Plivdam.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Preiļu novada domē, 1.kab.- klientu apkalpošanas zālē, Raiņa bulvārī 24, Preiļos, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, informācija pa tālr.: 5322766


Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2008.gada 18.aprīlī pulksten.12.00.


 

Pēdējās izmaiņas: 18.04.2008.