Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu Mājas energopases izstrādei „Energoaudita veikšana Preiļu novada domes valdījumā esošās daudzdzīvokļu mājās”

04.03.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 15 M


3. Iepirkuma priekšmets: Mājas energopases izstrādei „Energoaudita veikšana Preiļu novada domes valdījumā esošās daudzdzīvokļu mājās”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 2


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


_______


_______


_______


7. Pamatojums lēmumam izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu:
Iepirkumam par energoaudita veikšanu 16 daudzdzīvokļu mājām Preiļos, iesniegti divi piedāvājumi, kuri atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām un SIA „EKODOMA” piedāvājums ir ar zemāko finanšu piedāvājumu. Bet, ņemot vērā to, ka SIA „EKODOMA” piedāvājums pārsniedz iepirkumam, identifikācijas Nr. PND 2008/15 M paredzēto finansējumu (paredzētā līgumcena līdz Ls 5 000,00 bez PVN18%), komija nolēma: noraidīt piedāvājumu un izbeigt iepirkuma procedūru, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta 2.daļu (piedāvātā līgumcena pārsniedz šim iepirkumam paredzētos domes finanšu līdzekļus).


8. Lēmuma pieņemšans datums: 2008. gada 04. marts


9. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008. gada 04. marts


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas locekle Inga Vilcāne, tālrunis: 5322766


Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: Jāzeps Šņepsts


 

Pēdējās izmaiņas: 04.03.2008.