PAR VALSTS ATBALSTU LAUKSAIMNIECĪBAI 2008. GADĀ

18.02.2008.

Šī gada 30.janvārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.41 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2008. gadā un tā piešķiršanas kārtību” Valsts atbalsts lauksaimniecībai tiek piešķirts 32 060415 latu apmērā .Uz subsīdijām varēs pieteikties fiziskas un juridiskas personas, kas atbilst MK noteikumos izvirzītajām prasībām.


Subsīdijas lopkopībā par  dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes notikšanu paredzētas pārraudzības ganāmpulku īpašniekiem . Par pārraudzībā esošo govi vienreizējais maksājums  34 Ls apmērā. Iesnieguma termiņš 30 .jūlijs. Jāņem vērā, ka šo atbalstu nesaņems saimniecības, kas audzē gaļas šķirnes, gaļas šķirņu krustojuma, piena gaļas šķirnes krustojuma un nezināmas izcelsmes dzīvniekus. Paredzēts arī vienreizējs maksājums 50 Ls apmērā par katru pārbaudāmā buļļa meitu(pirmpieni). Iesniegums ganāmpulka īpašniekam jāiesniedz līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmajam datumam.


Par pārraudzībā esošu gaļas šķirņu dzīvniekiem. Par ciltsgrāmatā uzņemtu tīršķirnes zīdītāj govi – 65 Ls gadā. Par gaļas šķirņu zīdītāj govi un tīršķirnes teli, kas vecāka par 12 mēnešiem– 50 latu gadā. Par vismaz pirmās pakāpes krustojuma gaļas šķirņu zīdītāj govi un teli, kas vecāka par 12 mēnešiem, – 30 latu gadā . Par sertificētu tīršķirnes vaislas bulli (sertificēts līdz 2008.gada 1.janvārim), kuru izmanto lecināšanai pārraudzībā esošā zīdītāj govju ganāmpulkā, novērtēts pēc pēcnācēju kvalitātes – 300 latu gadā. Par sertificētu tīršķirnes vaislas jaunbulli (sertificēts pēc 2008.gada 1.janvāra), kuru izmanto lecināšanai pārraudzībā esošā zīdītāj govju ganāmpulkā– noteikts  vienreizējs maksājums  150 latu gadā. Iesnieguma termiņš 10. aprīlis.


Atbalsts cūkkopībā paredzēts šķirnes saimniecību īpašniekiem par jauncūciņu (cūciņu, kuilīti), kurai veikts produktivitātes un ģenētiskās vērtības tests  – 30 Ls apmērā. Par vecvecāku un vecvecvecāku sivēnmāti, kura atražo vaislas cūciņas– 9 Ls par katru sivēnmāti, bet , kopumā ne vairāk kā 70% no saimniecības sivēnmātēm. Iesnieguma termiņš līdz katra nākamā ceturkšņa nākamā mēneša piektajam datumam.


Atbalsts zirgkopībā pārraudzības ganāmpulku īpašniekiem par sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu  – 50 Ls mēnesī.  Par vaislas  ērzeļa sagatavošana sertificēšanai, kā arī  par jaunzirgu sagatavošana darbaspēju pārbaudei –  vienreizējs maksājums 120 Ls apmērā. Par kumeļa sagatavošana vērtēšana un vērtēšanu – vienreizējs maksājums 150 Ls apmērā. Iesnieguma termiņš 2008. gada 5.jūlijs un 5. decembris.


Atbalsts aitkopības nozarē pasākumā ģenētiskās kvalitātes noteikšanai paredzēts šķirnes dzīvnieku saimniecībām, ja aitu māšu skaits ganāmpulkā nav mazāks par 30 . Par E klases un 1. klases aitiņu  un E klases teķīti – vienreizējs maksājums 25 Ls  apmērā . Par E klases  un  I. klases vaislas aitu māšu novērtēšanu un teķu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu  – vienreizējs maksājums 40 Ls apmērā. Iesnieguma termiņš 1. augusts.


Līdzīgi paredzēts atbalsts arī kazkopībā, ja kazu māšu skaits ganāmpulkā nav mazāks par 10. Par novērtētu ataudzējamo  kaziņu  – 25 Ls , par  E klases  un  I klases vaislas kazu mātes novērtēšanu  – 50 Ls, par  šķirnes  āžu ģenētiskās  vērtības noteikšanu –  vienreizējs maksājums 50 Ls apmērā . Iesnieguma termiņš  1. septembris.


Atbalsts paredzēts arī saimniecībām, kas nodarbojas ar netradicionālo lauksaimniecību. Briežkopībā ataudzējamais vaislas dzīvnieks  saņems  – 25 Ls , zvērkopībā E ,  I. Un  II.  klases vaislas dzīvnieki – 1,50 Ls , truškopībā vaislas māte – 2 Ls,  strauskopībā vaislas dzīvnieks – 20 Ls lielu atbalstu.


Šajā  gadā  nav  paredzēts  atbalsts  lopkopības saimniecībām vaislas materiāla iegādei.


Subsīdijas augkopībā paredzētas kartupeļu gaišās gredzenpuves ierobežošanai un apkarošanai, sertificētas šķirnes kartupeļu audzēšanas saimniecībām, kā arī atbalsts integrētajai dārzeņu , augļu un ogu audzēšanai . Paredzēts  atbalsts produktīvo ilggadīgo stādījumu ierīkošanai.


Tāpat kā iepriekšējos gados arī šogad saglabāts atbalsts dalībai kursos, semināros, konferencēs, kongresos ārzemēs, konferencēm Latvijā un Latvijas zinātnieku starptautiskās sadarbības veicināšanai. Iesniegumus  jāiesniedz līdz katra mēneša 1. datumam, sākot ar 1.martu.


Valsts atbalsts tiek piešķirts demonstrējumiem saimniecībās un lauksaimniecības izstādei. Augkopības, lopkopības (arī bioloģiskās) ilglaicīgu demonstrējumu ierīkošanu Latvijas novados – Latgalē, Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē – (vismaz viens demonstrējums, bet ne vairāk kā trīs), šo demonstrējumu metodisko vadību un 2007.gada rezultātu apkopošanu un izdošanu nodrošina Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Demonstrējumiem LLKC var pieteikties juridiska persona, kura ievēro labas lauksaimniecības prakses vai dzīvnieku labturības un higiēnas prasības, t.sk. bioloģiskā saimniecība, kurai ir bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas institūcijas izsniegts sertifikāts. Pieteikties atbalstam var līdz 29.februārim.


Paredzēts atbalsts prakses vietām un lauksaimniecībai, pārtikas, zivkopības un mežsaimniecības nozarei nepieciešamo speciālistu sagatavošanā. Uz atbalstu prakšu vietām var pretendēt atzīto atbalstāmo prakses vietu reģistrā iekļautas prakses vietas , ja prakses vietā esošais prakses vadītājs ir ieguvis apliecinājumu par prakses vadīšanai vajadzīgajām zināšanām un prasmēm. Atbalsta saņemšanas pretendenti pirms prakses sākuma (bet ne vēlāk par 2008.gada 1.novembrim) iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu.


Uz atbalstu pilotprojekta ietvaros var pretendēt tās piena lopkopības un jaunlopu saimniecības, kuras iesaistījušās pilotprojektā „Lauku saimnieku aizvietotāji Latvijā” 2007.gadā Liepājas, Tukuma, Valmieras, Madonas un Preiļu rajonā.


Līdz 2008.gada 1. aprīlim LAD reģionālajās pārvaldēs jāiesniedz iesniegums par atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai . Atbalstu varēs saņemt pretendents, kurš nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produktu ražošanu un atbalsts nepārsniegs 4% no gada kredītlikmes vai faktiskās likmes. Jāuzmanās struktūrfondu saņēmējiem, jo nosacījums – atbalsta kopapjoms nedrīkst pārsniegt 40 % , 50% vai 60%  MLA vai pirmos 5 gados jauniem lauksaimniekiem.


Joprojām paredzēts atbalsts riska mazināšanai apdrošināšanas polišu iegādei 50% apmērā. Kā arī   atbalsts lauksaimniecības riska vadības mehānisma ieviešanai. Šī atbalsta mērķis ir mazināt ražošanas risku augkopībā un lopkopībā.


Valsts pagaidu atbalsts cūkkopības nozarei . Atbalstu piešķir cūkgaļu ražojošās saimniecības īpašniekam (turpmāk – pretendents) kā vienreizēju maksājumu par katru sivēnmāti, kuras produktivitāte ir 20 un vairāk atšķirtu sivēnu gadā, ja pretendents sniedz valsts aģentūrā “Lauksaimniecības datu centrs”  informāciju par cūku kustību ganāmpulkā, veic ganāmpulka pārraudzību, pretendenta ganāmpulkā ir vismaz 10 sivēnmātes, kuras ir vismaz vienreiz atnesušās.  Pretendents, piesakoties uz atbalstu, līdz 2008. gada 30.aprīlim iesniedz LAD iesniegumu (par stāvokli ganāmpulkā uz 2008.gada 1.aprīli).


Valsts pagaidu atbalsts aitkopības nozarei atbalstu piešķir aitu audzēšanas saimniecībām kā vienreizēju maksājumu par aitu māti, ja pretendents sniedz datu centram regulāru informāciju par izmaiņām ganāmpulkā, ja pretendenta ganāmpulkā ir ne mazāk kā 10 aitu mātes, kas vecākas par vienu gadu (par stāvokli ganāmpulkā uz 2008.gada 1.janvāri). Pretendents, piesakoties uz atbalstu, līdz 2008.gada 15.jūlijam.


Valsts pagaidu atbalstam sēklkopībai sēklaudzētājs, pretendējot uz atbalstu, līdz 2008.gada 1.augustam LAD iesniedz iesniegumu.  Valsts pagaidu atbalstam  linkopībai līdz 2008.gada 1.jūnijam.


Tuvāka informācija par Valsts atbalsta saņemšanu mājas lapā www.lad.gov.lv , Preiļu LKB, vai pie savu pagastu lauku attīstības speciālistiem.

Pēdējās izmaiņas: 18.02.2008.