„Preiļu NVO centrs” saņēmis finansējumu projekta „„Preiļu NVO centra” darbības atbalsta programma pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Preiļu rajonā” darbībai 2008. gadam

13.02.2008.


Biedrība „Preiļu NVO centrs” saņēmusi finansējumu projekta „Preiļu NVO centra” darbības atbalsta programma pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Preiļu rajonā” Nr. 2007.NVOF1.1./6-5/17-2008 darbībai 2008. gadam.


Projektu finansē no EEZ un Norvēģijas valdības finanšu instrumentiem un administrē Sabiedrības integrācijas fonds.


Darba programmas ietvaros paredzētas sekojošas apmācības 24 Preiļu rajona nevalstiskā sektora pārstāvjiem:
12 stundu kurss „Prezentāciju pamati” un 12 stundu kurss „Tekstapstrādes pamati”, kas ir būtiski nepieciešami, lai pilnveidotu prasmes darbā ar datoru, lai paaugstinātu NVO darbinieku izglītības līmeni dokumentācijas, projektu u.c. noformēšanā, prastu veidot prezentācijas par savu darbību vai konkrēti paveiktu aktivitāti, tā veicinot savas organizācijas publicitāti, atpazīstamību un izaugsmi.


Tiks organizēti 36 stundu angļu valodas kursi 16 nevalstiskā sektora pārstāvjiem, kā rezultātā nevalstisko organizāciju pārstāvji, apguvuši valodas prasmes, spēs piedalīties ārvalstu fondu projektu konkursos (piem. Grundtvig u.c.), dalīties pieredzē ar ārvalstu partneriem pieredzes apmaiņas semināros, tādējādi paplašinot organizāciju zināšanas par NVO darbību citās valstīs.
Programmas ietvaros nevalstiskā sektora pārstāvjiem paredzēti pieredzes apmaiņas braucieni uz Talsu novada fondu, Jelgavas pieaugušo izglītības centru un LR Saeimu, kas veicinās sadarbības attīstību ar citām nevalstiskajām organizācijām, jaunas pieredzes iegūšanu un Preiļu rajona, novadu, pilsētu un lauku pašvaldību iedzīvotāju aktivizēšanu, nevalstiskā sektora, aktīvāko iedzīvotāju un iniciatīvu grupu sadarbības veicināšanu ar vietējās pārvaldes un valsts institūcijām, tā palielinot iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību valsts pārvaldes plānošanā.
Programmas ietvaros tiks organizēta konference (29.02.2008) un semināri par tēmām, kas veicinās Preiļu rajona iniciatīvu grupu un sabiedrisko organizāciju izglītības līmeņa, prasmju, argumentācijas mākslas paaugstināšanos, tiks stiprināta nevalstisko organizāciju kapacitāte.


Jau 27. februārī pulksten 11.00 Preiļos, Kooperatīva ielā 6 nevalstisko organizāciju grāmatveži un vadītāji aicināti uz semināru „NVO grāmatvedība, gada pārskatu sastādīšana”, kurā tiks sniegtas arī konsultācijas.


Projekta ilgums 12 mēneši. Kopējais projekta finansējums 21000 EUR, pieprasītais grants sastāda 18 900 EUR.


42.5 % no finansējuma tiek piešķirti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentiem,42.5% no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un 15 % no Latvijas valsts budžeta.


Biedrības „Preiļu NVO centrs” direktore Ineta Liepniece

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.