Preiļu novada Pensionāru biedrība atskatās uz paveikto 2007. gadā

25.01.2008.

25. janvārī Preiļu novada kultūras namā notika gadskārtējā Preiļu novada Pensionāru diena. Uz saieta pirmo daļu – biedrības darba sanāksmi, kuplā pulkā bija ieradušies Preiļu pilsētas un Aizkalnes pagasta pensionāri.


Sanāksmi atklāja Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Irēna Timošenko. Ar faktiem un konkrētiem skaitļiem biedrības vadītāja pierādīja pašreiz spēkā esošā Pensiju likuma nepilnības, uzsverot nepieciešamību panākt likuma pārskatīšanu un grozījumus tajā par labu pensionāriem, kuri saņem mazās pensijas. Irēna Timošenko aicināja seniorus aktīvāk paust savu attieksmi pret notiekošo – gan parakstoties par Pensiju likuma grozījumiem, gan iesaistoties citās aktivitātēs novadā. „Neskatoties uz problēmām, kuras kopīgiem spēkiem jārisina, ikdienā tomēr jādzīvo ar gaišām domām” – tā savas uzrunas noslēgumā aicināja Irēna Timošenko, pateicoties pensionāru mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem – vokālajam ansamblim „Virši” (vadītāja Santa Karīna Oša), dāmu deju grupai „Brūklenītes” (vadītāja Valentīna Brice) un aizvadītajā gadā nodibinātajai slāvu literāri – muzikālajai grupai (vadītāja Svetlana Stepanova).


Pensionārus sveica Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Oļegs Hļebņikovs. Viņš pavēstīja, ka 2008. gada budžetā ir paredzēts līdzekļu pieaugums sociālajā jomā, paaugstinot pabalstu apmēru dažādām iedzīvotāju kategorijām. Šobrīd domē tiek izstrādāts tehniskais projekts sociālās pansijas izveidei Līčos, kur nākotnē mājīgos apstākļos varētu izmitināt arī vecos vientuļos novada pensionārus. Pateicoties Pensionāru biedrības valdes priekšlikumiem un iniciatīvai, ir izstrādātas arī izmaiņas noteikumos par sociālajiem pabalstiem. Oļegs Hļebņikovs aicināja seniorus apmeklēt pasākumus un koncertus, kuri šogad notiks pilsētas 80. dzimšanas dienas ietvaros.


Preiļu novada domes sociālā dienesta vadītājas pienākumu izpildītāja Anita Gāga iepazīstināja pensionārus ar paveikto sociālajā dienestā un ar jauno saistošo noteikumu projektu par sociālo pabalstu piešķiršanas kārtību un nosacījumiem.


Par padarīto īpaši pateicoties biedrības vadītājai Irēnai Timošenko un sveicot novada pensionārus svētkos, savu uzrunu iesāka Preiļu rajona padomes izpilddirektore Aina Pastore. Viņa iepazīstināja klātesošos ar rajona padomes veicamajām funkcijām, sīkāk pieskaroties sociālajai jomai un izklāstot savu viedokli par ieplānoto teritoriālo reformu Latvijā.


SIA „Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētājs Juris Urtāns informēja seniorus par iespējām Preiļos izveidot sirds veselības kabinetu, atbalstīja sociālās pansijas izveidi novadā, kur varētu plānot izvietot arī sociālās gultas. Slimnīcas vadītājs iepazīstināja ar slimnīcas attīstību un jaunajām iespējām pacientu izmeklēšanā, slimību diagnosticēšanā un ārstēšanā, tāpat par jauno medicīnas speciālistu piesaisti Preiļiem.


Preiļu Nevalstisko organizāciju centra direktore Ineta Liepniece savā uzrunā pensionāriem aicināja visus apmeklēt kursus un seminārus jaunajās NVO centra telpās Kooperatīva ielā 6, Preiļu Valsts ģimnāzijas piebūves ēkā.


Pasākuma otrajā daļā pensionāriem koncertēja senioru vokālais ansamblis „Virši”, dāmu deju kolektīvs „Brūklenītes”, slāvu literāri – muzikālā grupa, savus talantus rādīja visi dziedošie un ar aktiera talantu apveltītie seniori.


Izskanēja daudz apsveikuma vārdu un laba vēlējumu novada pensionāriem, Pensionāru biedrības valdei un īpaši tās vadītājai Irēnai Timošenko par uzņēmību un sirdsdegsmi, palīdzot sakārtot sasāpējušos jautājumus ne tikai novada pensionāriem, bet ieliekot savu artavu arī rūpēs par visas valsts veco ļaužu labklājību.  


Pateicība


Preiļu novada Pensionāru biedrības (PB) valdes vārdā sirsnīgi pateicos visiem par atbalstu novada pensionāru dienas pasākumu organizēšanā un līdzdalību to norisē 25. janvārī – Preiļu novada domes priekšsēdētājam Aldim Adamovičam, vietniekam Oļegam Hļebņikovam, sabiedrisko attiecību speciālistei Maijai Paeglei, sociālā dienesta vadītājas pienākumu izpildītājai Anitai Gāgai un Dienas centra vadītājai Anitrai Sondorei, Kultūras centra direktoram Guntim Skrimblim un Kultūras nama darbiniekiem, Preiļu rajona padomes izpilddirektorei Ainai Pastorei, SIA ”Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētājam Jurim Urtānam un NVO centra direktorei Inetai Liepniecei. Pateicamies arī PB valdei un visiem mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem – Gaidas Ivanovas, IlzesBrokas un Valentīnas Brices dejotājiem, Karīnas Santas Ošas, Svetlanas Stepanovas un Ilzes Rožinskas vokālajiem ansambļiem, kas ar savām skanīgajām dziesmām un skaistajām dejām vairoja sarīkojuma dalībniekiem pozitīvās emocijas.


Īpašu pateicību visu sarīkojuma dalībnieku vārdā vēlos izteikt mūsu PB aktivitāšu pastāvīgajam sponsoram – a/s „Preiļu siers” valdes priekšsēdētājam Jāzepam Šņepstam. Pateicoties viņa atsaucībai un cieņu apliecinošai attieksmei pret sava novada senioriem, šoreiz pensionāru sarīkojuma dalībnieki varēja ne tikai mieloties ar garšīgajiem sieriem, bet papildus tam katrs sarīkojuma dalībnieks saņēma vēl arī dāvanu maisiņu ar četru veidu piena produktiem, kuru iegāde šodien daudziem pensionāriem maksātnespējas dēļ ir ļoti ierobežota.


Mūsu pateicību J. Šņepsta kungam gribu izteikt dzejnieka Ziedoņa Purva vārdiem:
Degs tas, ko tautai devi,
Un laiks ko nespēj dzēst,
Un Tava tauta tevi
Bez vārda –pieminēs.


Irēna Timošenko,
PB valdes priekšsēdētāja


 


Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 25.01.2008.