Realizētas projekta „PIRMSPENSIJAS VECUMA CILVĒKU INTEGRĀCIJA DARBA TIRGŪ” aktivitātes Preiļos

25.01.2008.Biedrība „Preiļu NVO centrs”, sadarbībā ar Latvijas Pieaugušo izglītības apvienību, Ludzas rajona Pieaugušo izglītības centru, Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centru, Madonas rajona padomi, Cēsu rajona pašvaldības Pieaugušo izglītības centru, Priekules pagasta padomi, Aizkraukles rajona Pieaugušo izglītības centru, Tukuma rajona Izglītības pārvaldi, biedrību „Latvijas – Igaunijas institūts”, Bauskas rajona padomi laika posmā no 2007. gada 1. jūnija realizēja  projekta „Pirmspensijas vecuma cilvēku integrācija darba tirgū” aktivitātes.
Projekts tika īstenots Vienotā programmdokumenta 3.3. pasākuma „Sociālās atstumtības mazināšana” 3.3.1.1. aktivitātes „Motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām” ietvaros.


No Preiļu novada un rajona projekta aktivitātēs piedalījās 20 dalībnieces.


Projekta mērķis bija veicināt pirmspensijas vecuma cilvēku zināšanu un prasmju pilnveidošanu un iesaistīšanos darba tirgū, tā mazinot bezdarbu un sociālo un ekonomisko atšķirību laukos un pilsētās.


Preiļu grupā dalībnieces bija ļoti dažādas-gan strādājošas sievietes, gan mājsaimnieces un lauksaimnieces, gan arī bezdarbnieces.


Mērķa grupa motivācijas programmas kursos apguva psiholoģijas prasmes, darba likumdošanu un sociālo drošību ,datorprasmes, kā arī tika runāts par darba iespējām un apgūtas pamat prasmes dāvanu iesaiņošanā un floristikā.


Vislielākā interese projekta gaitā bija par datorkursiem un psiholoģiju. Veicot anketēšanu, dalībnieces atklāja, ka vēlētos vēl papildināt zināšanas projektu izstrādē un vadībā, floristikā un psiholoģijas kursos, kā arī nostiprināt iegūtās zināšanas datorzinībās.


Projekta noslēgumā tika organizēta ekskursija uz SIA ”Letglass” Līvānos, kur projekta dalībnieces iepazinās ar uzņēmumā ražotajiem izstrādājumiem. Tālāk ekskursanti devās uz Aglonas pusi, lai apmeklētu Karaļa kalnu un Latvijā vienīgo Maizes muzeju. Muzeja izveidotāja un saimniece Vija Ancāne ļoti atraktīvi iepazīstināja ar muzeja darbību ,ar maizes cepšanas tradīcijām un pamieloja viesus ar gardām un veselīgām pusdienām. Projekta dalībniecēm ekskursijas laikā bija iespēja iepazīties ar vēl vienu sievieti-uzņēmēju Lilitu Seili , apmeklējot viņu viesu mājā ”ĒDENE LS” un, iepazīstoties ar tūrisma plusiem un mīnusiem.


Noslēguma pasākumā projekta dalībnieces izvērtēja projekta gaitu, analizēja ieguvumus, apcerēja nākotnes plānus par klubiņa veidošanu un saņēma apliecības.


Dalībnieces uzsvēra, ka ļoti svarīga viņām šķita „iziešana no mājas”, jaunu draugu iegūšana, pašapziņas celšana un , protams, zināšanas.
Vietējais projekta koordinators Ineta Liepniece

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.