„Zaļa” dzīvošana Preiļos sākas jau skolas solā

16.01.2008.

Ieradumus mainīt nav viegli. Ja cilvēks gadu desmitiem visus atkritumus metis vienkopus, ir vajadzīgs rūpīgs darbs, lai panāktu, ka turpmāk viss, ko iespējams pārstrādāt, tiek izmests šķirošanas konteineros. Lai dalītā atkritumu savākšanas sistēma darbotos veiksmīgi, svarīgi, lai iedzīvotāji izprastu šķirošanas nozīmi, gaitu un izlietoto iepakojumu mestu tam paredzētajos šķirošanas konteineros.


Pieredze rāda, ka bērni šajā ziņā ir ļoti atsaucīgi un apgūtās zināšanas un iemaņas nodod arī saviem ģimenes locekļiem un draugiem, tāpēc šobrīd, kad Preiļos ir atvērti pirmie atkritumu šķirošanas punkti1 un Latvijas Zaļais punkts (LZP) uzņēmies izglītot iedzīvotājus, īpaša uzmanība tiek pievērsta bērniem.


Tā jau septembrī Preiļu pilsētas un rajona mācību iestāžu skolotāji piedalījās LZP organizētā bezmaksas apmācības programmā skolu vides izglītības koordinatoriem un dabaszinību skolotājiem, kurā iepazīstināja ar dažādiem mācību līdzekļiem, kas noderēs darbā ar jauno paaudzi. Apmācības programmā piedalījās 17 skolotāji no Preiļu rajona. Divos semināros pedagogi guva teorētiskas zināšanas un prasmes par iepakojumu, tā veidiem, šķirošanu un pārstrādi, kā arī papildināja savas zināšanas par izglītību ilgtspējīgai attīstībai. Ieviešot ilgtspējīgas attīstības2 principus mācību procesā, skolotājiem iespējams panākt, ka skolēni saprot, kāpēc jāšķiro un jāpārstrādā izlietotais iepakojums, un ar kādām problēmām ikvienam jārēķinās, ja laicīgi nepievērsīsim tam pienācīgu uzmanību.


Preiļu 1. pamatskolas dabaszinību un bioloģijas skolotāja Digna Prodniece stāsta, ka skolas dabaszinību skolotāji ir iesaistījušies Latvijas Zaļā punkta apmācību programmas semināros “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”, lai papildinātu zināšanas un prasmes par iepakojumu, tā veidiem, šķirošanu un pārstrādi.


„Lekcijās un praktiskajās nodarbībās gūtā informācija, metodiskie materiāli skolotājiem un darba burtnīca 5.-9.klašu skolēniem “Iepako, izpako un tālāk?”, kā arī iepakojuma materiālu paraugu soma, praktisko darbu burtnīca vides izglītībā un citi izstrādātie mācību materiāli noder un tiek izmantoti skolēnu izglītošanā gan mācību un klases stundās, gan ārpusstundu darba aktivitātēs.


Piedāvātie daudzveidīgie materiāli palīdz veidot izpratni par ilgtspējīgu attīstību, rosina skolēnus darboties praktiski un radoši atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā arī videi draudzīgas uzvedības veidošanā,” saka D.Prodniece.


Katrs no pedagogiem, kas apmeklēja seminārus, saņēma Iepakojuma materiālu paraugu somu, kā arī metodisko materiālu skolotājiem un darba burtnīcu skolēniem „Iepako, izpako un tālāk?”. Iepakojuma materiālu paraugu soma sastāv no četriem spainīšiem, kuros atrodami papīra, metāla, stikla un plastmasas iepakojuma un to pārstrādes materiālu paraugi. Bet metodiskais materiāls skolotājiem sniedz daudzus noderīgus padomus pedagogiem, kā padarīt mācību procesu daudzveidīgāku un interesantāku.


Savukārt 29. novembrī Preiļu 1. pamatskolā notika LZP organizēts teatralizēts uzvedums, kura laikā ap 200 bērni un viņu pedagogi iepazinās ar grāmatu „Rūķis šķiro”. Grāmata „Rūķis šķiro” ir paredzēta pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un sākumskolas skolēniem. Tā izglīto bērnus, viņiem interesantā un saprotamā valodā stāstot par piesārņojuma ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī atkritumu šķirošanas jēgu un nepieciešamību. Pasākuma laikā grāmatas galvenais varonis Rūķis un Zaļā punkta tēls Punktuālis dāvināja grāmatu bērniem un stāstīja un rādīja, kā un kāpēc ir jāšķiro atkritumi un jāsaudzē vide.


Latvijas Zaļā punkta skolu programmas vadītāja Rita Bubina stāsta, ka „ik gadu skolēniem organizējam konkursus, kuros saņemam daudzus labi sagatavotus darbus un tas apliecina jauniešu gatavību uzņemties iniciatīvu, izstrādāt projektus un izvirzīt priekšlikumus, lai uzlabotu situāciju savā pilsētā vai pagastā”. Arī Preiļu rajona skolas ir aktīvas un sekmīgas Zaļā punkta skola projekta dalībnieces. Tā šī mācību gada pirmajā semestrī programmā ir iesaistījušās astoņas skolas: Rušonas pamatskola, Jersikas pamatskola, Sutru pamatskola, Salas pamatskola, Vanagu pamatskola, Riebiņu vidusskola, Jaunsilavas pamatskola, Jersikas pirmskola. Īpaši izceļama ir Jersikas pamatskola, kura jau vairākas reizes ir veiksmīgi piedalījusies LZP organizētajos skolēnu konkursos un ieguvusi godalgotas vietas. Kopumā programmā ir iesaistījusies aptuveni 1/3 Latvijas skolu ar vairāk kā 92 000 skolēnu.


LZP programma „Zaļā punkta skola” darbojas jau kopš 2000. gada un tās mērķis ir paaugstināt skolēnu zināšanu līmeni ekoloģijas jautājumos un radīt spēcīgāku atbildības sajūtu par apkārtējo vidi, rosināt uz dabai labvēlīgu dzīvesveidu un taupīt dabas resursus, kas tiek izmantoti iepakojuma ražošanā. Svarīgi, ka aktivitātes, kuras piedāvā projekts akcentē jauniešu individuālo atbildību un caur projektiem un izpētes darbiem veicina viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Atzīstot LZP programmas „Zaļā punkta skola” nozīmīgumu, LZP aktivitātes atbalsta Izglītības ministrijas Izglītības satura un eksaminācijas centrs.


Mums visiem jāmācās ar atkritumiem rīkoties saimnieciski. Tas, kas der pārstrādei, nedrīkst nonākt izgāztuvē. Racionāli apsaimniekojot atkritumus, ietaupām līdzekļus, saudzējam vidi un rodam iespēju arī nākamajām paaudzēm izbaudīt tīru vidi, nevis atkritumu kalnus.


1 Šķirošanas punktu iekārtošana notiek ERAF līdzfinansētā projekta „Dalītas atkritumu vākšanas punktu izveide Krāslavas, Līvānu, Preiļu novados un Dagdas pilsētā” ietvaros.
2 Ar ilgtspējīgu attīstību tiek apzīmēta tāda attīstība, kas apmierina pašreizējās paaudzes vajadzības, tajā pašā laikā dodot iespēju arī nākamajām paaudzēm izbaudīt tos pašu labumus, ko mums.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.