Lai miers un gaišums pēc labi paveikta darba!

21.12.2007.

Ir pienākušas dienas, kad mēs visu sākam redzēt Ziemassvētku gaismā. Iededzinātās eglītes met savu zeltaino spožumu ziemas pelēkajā noskaņā. Pār mums it kā no jauna uzaust bērnības dienu saule. Šai gaismā citādi mēs sākam just un domāt. Vairāk kā jebkad mēs tagad gribam pierādīt apslēpto patiesību, ka dzīve dibinās uz laba, ko tik bieži aptumšo dzīves cīņas. Mums pieder apslēpti zelta krājumi, no kuriem dzīvojam dienu no dienas, paši to neapzinādamies. Pa klusām, aizaugušām bērnu dienu takām Ziemassvētki noved mūs pie šā noslēpuma. Tie grib, lai neejam garām labajam sevī, lai visur parādām savu labo prātu. Tas ir zelts, kas jāizdod. Jo vairāk izdodam, jo bagātāki topam. Tā rakstīja Kārlis Skalbe pirms daudziem gadiem.


Kā sagaidām Ziemassvētkus šodien? Kā dzīvojam un ko izdodam tagad? Vai topam bagātāki?


Atskatīsimies uz 2007. gadu Preiļu novadā. Mēs esam novads ar pilsētu un divām lauku teritorijām. Šogad valstī kļuvis skaidrs, ka 2009. gada jūnijā Preiļu novadam pievienosies arī Saunas un Pelēču pagasti. Tātad novada teritorija būs lielāka par 360 km², bet iedzīvotāju skaits – vairāk kā 12 000 cilvēku.


Šobrīd Preiļu novadā dzīvo aptuveni 10,2 tūkstoši cilvēku, no tiem 8,3 tūkstoši pilsētā. 2007. gadā iedzīvotāju skaits nedaudz samazinājies, taču dzīvesvietu no citām pašvaldībām šogad Preiļu novadā deklarējuši ap 170 cilvēku, piedzimuši 115 bērni, miruši 157 iedzīvotāji (uz 1.decembri).


Katru pašvaldību vērtē pēc tās attīstības, nodarbinātības, cilvēku labklājības, vizuālās pievilcības. Saskaņā ar teritorijas attīstības indeksu uz 2007. gada 1. janvāri novadam bija 44. vieta starp 77 Latvijas pilsētām un novadiem, kuru centrā ir pilsētas. Salīdzinoši gadu iepriekš bijām 48 vietā. Mūsu novadā ir viens no zemākajiem bezdarba līmeņiem Latgalē un viszemākais starp Preiļu rajona pašvaldībām – 5.4% (Latgalē kopumā ap 12%). Šeit jāsaka paldies uzņēmējiem – it sevišķi akciju sabiedrībai „Preiļu siers” un ap 300 mazajiem uzņēmumiem, valsts, pašvaldības struktūrām, zemnieku saimniecībām un individuālā darba veicējiem. Šogad mūsu novada ienākuma nodokļa prognoze faktiski ir palielinājusies gandrīz par 30%, tāpēc daudz darba esam paveikuši mūsu skolās, bērnudārzā, slimnīcā, kultūras centrā, bibliotēkā, sociālajā dienestā, pagastos un it sevišķi infrastruktūras objektos un pilsētas labiekārtošanā. Veiksmīgi darbu domē uzsāka jauns arhitekts un mākslinieces, tātad darbs pie novada sakopšanas un sakārtošanas veiksmīgi turpināsies arī 2008. gadā. Redzējām daudz jaunu pievilcīgu ēku, uz vairākām ielām uzlikts jauns asfalta klājums, izbūvēti 4,5 km jauna ūdensvada, 7,8 km jaunu kanalizācijas trašu, izveidots 20 jaunu atkritumu šķirošanas laukumu, aptuveni 0,5 km jaunu siltumtrašu, iesākta Daugavpils ielas un divu krustojumu rekonstrukcija, uzbūvētas no jauna vai rekonstruētas daudzas ietves, paplašināti 8 stāvlaukumi, veikta vairāku iekšpagalmu un ielu apgaismojuma rekonstrukcija. Šajā gadā nodoti ekspluatācijā vairāki objekti – Preiļu slimnīcas uzņemšanas nodaļa, Bērnu un jauniešu centra jaunās telpas, Tehniskās jaunrades centra telpas, Biznesa inkubatora un Preiļu valsts ģimnāzijas dabas zinību kabineti un laboratorijas, kopumā pabeigta renovācija PVĢ piebūvei, kura šo mirkli gaidīja 19 gadus. Trijās skolās ierīkotas zibensnovedēju sistēmas, Aizkalnē ierīkoti jauni sanitārie mezgli, Preiļu 2.vidusskolā nosiltināta ēdnīca. Protams, ka daudzo projektu un darbu realizācija radīja neērtības gan mūsu iedzīvotājiem, gan ciemiņiem. Bet šie visi darbi veikti mūsu pilsētas un novada nākotnes labklājībai! Visas vasaras garumā un svētku brīžos mūs priecēja ziedu kompozīcijas un rotājumi, jauni soliņi atpūtai. Jaunas idejas tiks īstenotas arī 2008. gadā, tikai jāgādā, lai daļa sabiedrības, kas reizēm alkohola reibumā un garlaicības mākti vienā mirklī to visu neiznīcinātu, lai cilvēkiem nebūtu nedrošības sajūtas pilsētas ielās vēlās vakara stundās.


Lai gan strauji attīstāmies, tomēr inflācijas nasta spiež arī mūsu novada cilvēkus. Pieaug siltuma un apsaimniekošanas tarifi, taču tā nav pašvaldības iegriba, tas ir pamatots aprēķins – ja nedarīsim, drīz bankrotēsim. Ļoti nepatīkamas situācijas šogad jau piedzīvoja Ludza un Rēzekne, kad tika pārtraukta gāzes padeve vai uz mēnesi apstājās apkure un karstais ūdens.


Daudz peltais, bet arī slavinātais „Preiļu saimnieks” izdarījis šogad ļoti daudz, ne viss izdevies, bet darbs notiek bez pārtraukuma un cilvēki bieži vien neskaita vakara stundas vai svētku dienas.


Preiļu dome jau oktobrī izdarīja grozījumus noteikumos par sociālajiem pabalstiem, paplašinot saņēmēju loku vienreizējiem pabalstiem šādām sociālajām grupām – invalīdiem, represētajiem un pensionāriem. Nākošajā gadā plānojam paaugstināt vienreizējo pabalstu komunālo maksājumu daļējai segšanai un izdalīt vairākas grupas, kam šo pabalstu piešķirt. Priecē fakts, ka šogad samazinājies GMI (garantētais minimālais ienākums) saņēmēju skaits, tātad daļa šo cilvēku, acīmredzot, tikuši pie darba un lielākas labklājības.


Dome veica iedzīvotāju anketēšanu par darbu 2007. gadā. Lūk, dažas atsauksmes: „daudz strādā ar projektiem un piesaista līdzekļus”, „dara, ko nevajag, nozīmīgais paliek ārpusē”, „daži domes darbinieki ne vienmēr ir kompetenti”, „labi, atsaucīgi darbinieki, paldies!”. Daudz un dažādi viedokļi bija lasāmi pāri par 400 saņemtajās anketās. Uzklausīsim tos, strādāsim labāk, bet arī ieskatīsimies katrs pats sevī. Reizēm tiešām ir skumji, ka valsts svētkos nevaram uzkārt valsts karogu, ka Jāņos vai Ziemassvētkos nevaram sakopt un uzpost savu māju vai dzīvokli, ka savu atkritumu urnu nesam slepus izbērt pie kaimiņa. Jāmainās, tas neprasa lielus naudas ieguldījumus.


Protams, ka gribu pieminēt arī daudzos kultūras pasākumus, ko organizē Preiļu novada kultūras centrs, NVO, Preiļu muzejs, bibliotēka, Sociālais dienests. Esot daudzās Latvijas vietās un arī aiz valsts robežām, gribu teikt, ka mūsu cilvēki šajā jomā strādā profesionāli un ļoti labi. Šodien aicinu visus būt aktīvākus un izmantot iespējas Preiļos noskatīties baletu, klasiskās mūzikas vai estrādes koncertu, teātra izrādi, apmeklēt svētku pasākumus un balles. Preiļos darbojas vienīgais kinoteātris starp mazpilsētām Latgalē, kur lētāk nekā galvaspilsētā rāda ļoti labas filmas.


Kopumā šogad papildus Preiļu novada budžeta līdzekļiem, kas ar visām mērķdotācijām sastāda 5,3 miljonus latu, tika piesaistīti vēl 5 miljoni latu. Tie ir Eiropas Savienības fondu, Valsts investīciju projektu, Vides, Satiksmes, RAPL, Izglītības un zinātnes, Ekonomikas un Veselības ministriju, izsludināto konkursu līdzekļi.


Nākošajā gadā ieplānotie darbi ir lieli un to ir daudz. Godam jāsagaida Preiļu pilsētas 80 gadu jubileja, jāvirza jaunas slimnīcas korpusa celtniecība, jāuzsāk pansionāta izveidošana Līčos, jāveic sintētiskā sporta laukuma izveide, jāturpina ielu, ietvju un stāvlaukumu asfaltēšanas darbi, jāturpina bērnudārza „Auseklītis” atlikušo telpu renovācija un bērnudārza „Pasaciņa” atsevišķu telpu un teritorijas renovācija, jāatjauno attīrīšanas iekārtas un jāveic jaunas ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecība, paredzēta arī Preiļu 2. vidusskolas darbnīcu renovācija. Tātad kopumā atkal papildus budžetam tiks piesaistīti ap 4 miljoni latu, par lielāko daļu līdzekļu jau ir noslēgti līgumi.


Cienījamie preilieši, spriediet paši – kas izdevies, kas nē, turpināsim strādāt, attīstīt un celt mūsu cilvēku labklājību!


2007. gads tuvojas noslēgumam, šobrīd visa kristīgā pasaule dzīvo Adventes laikā, Ziemassvētku brīnuma gaidīšanā. Dažādi notikumi risinājušies pasaulē, Latvijā, Preiļu novadā, katrā mūsu ģimenē – bijuši prieka, sajūsmas, bēdu, vilšanās, gandarījuma mirkļi. Šķiet, ka šodien laiks skrien ātrāk un daudz kas nav paspēts, savukārt, tas lielais darbs, kas izdarīts, jau palicis pagātnē. Tomēr priekšā tik daudz jaunu iespēju!


Pēc kārtējās darba nedēļas pienāk svētdiena, kad svinīgajā dievkalpojumā un mierā pārdomājam to, ko esam darījuši Dievam un cilvēkiem par labu. Pēkšņi pazūd ikdienas stress, steiga un milzīgais iespēju piedāvājums. Tu paliec viens pats ar sevi un atklāj, ka tomēr esi ļoti laimīgs, jo dzīvo tieši šeit – Latvijā, Latgalē, Preiļos.


Priecīgus, Baltus Ziemassvētkus katrā ģimenē un Laimīgu Jauno 2008. gadu!


Aldis Adamovičs,
Preiļu novada domes priekšsēdētājs

Pēdējās izmaiņas: 21.12.2007.