Lauku atbalsta dienesta vadība sniedz atbildes uz lauksaimnieku jautājumiem

18.12.2007.

Novembra beigās Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes un citu lauksaimnieku organizāciju pārstāvji tikās ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) vadību, lai uzklausītu atbildes uz lauksaimniekiem būtiskiem jautājumiem. Jautājumi bija ļoti daudz, tāpēc piedāvājam lasītājiem iepazīties ar pašiem aktuālākajiem jautājumiem un atbildēm.


1. Par platībmaksājumu kartēm, agrovides pasākumā.  Vai uz jauno  saistību perioda sākumu  būs pabeigta lauku bloku  karšu materiāla  precizēšana pilnībā,  jo līdz šim tādejādi pieteikumos radās nesaistes? Kāda ir situācija?
 Klients ir tiesīgs ierosināt precizēšanas pieprasījumu, ja atklājis neatbilstības kartē. Pēc precizēšanas pieprasījuma apstiprināšanas un tā atbilstības pārbaudes, tiek laboti dati, no kuriem tiek veidotas kartes. Ja interesē konkrēti bloki, tad Lauku atbalsta dienesta (LAD) Lauku reģistra ģeogrāfiskās informācijas interneta versijā sezonas laikā precizētajiem blokiem ir norāde „Precizēts” un datums, kurā veiktas izmaiņas (skatīt interneta tīmeklī saiti http://karte.lad.gov.lv/ un lietojiet „Info” pogu uz lauku blokiem).
 Turklāt nākošajā sezonā ir paredzēts ieviest kārtību, ka veicot lauku bloku aktualizāciju, ja bloka platība jaunajā ortofoto uzņēmumā svārstīsies noteiktas tolerances ietvaros, tad platība netiks mainīta, izņemot gadījumus, kad tiek mainīta bloka konfigurācija.


2. Vai ir iespējams saņemt atbalsta maksājumus par savvaļas dzīvnieku noganītajām platībām? Dzīvnieki ganās, izkopj ainavu arī platībās, kur citādi nenotiktu lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) uzturēšana labā stāvoklī.
 Jā, protams, ja par savvaļas dzīvniekiem ir paziņots Lauksaimniecības datu centram (LDC) un tie ir attiecīgi reģistrēti. Visu informāciju par dzīvniekiem LAD saņem no LDC.


3. Vai zemes īpašnieks var apstrīdēt Agrovides pasākumā platību izmaiņu gadījumā fiziskās kontroles laikā iegūtos datus, ja iegūtie dati atšķiras pa gadiem, lai arī faktiskā zemes platība nav mainījusies? Kur var iepazīties ar mērīšanas metodiku?
  Ja ir iebildumi par fiziskās kontroles rezultātiem, tie jāiesniedz 5 darba dienu laikā no kontroles ziņojuma saņemšanas brīža. LAD lēmumus var pārsūdzēt rakstveidā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 Mērīta tiek platība, kas atbilst deklarētajai kultūrai. Lai noteiktu konstatēto platību, ko tālāk izmanto atbalsta aprēķiniem, uzmērītajai platībai tiek piemērota tolerance, kas tiek aprēķināta pēc šādas formulas: Tolerance (ha)=perimetrs (m)x 1,25 (vai 1,5, ja tiek mērīts pēc satelītattēliem)/ 10 000.
 Pēc tolerances piemērošanas tiek noteikta konstatētā platība, kas tālāk tiek izmantota atbalsta aprēķiniem. Tolerances piemērošanas pamatnosacījums ir: ja deklarētā platība iekļaujas pieļaujamā tolerancē, par konstatēto platību ņem deklarēto platību. Ja deklarētā platība ir ārpus pieļaujamās tolerances, par konstatēto platību ņem uzmērīto platību.


4. Ja fiziska persona nopērk uzņēmumu, kas jau darbojas, vai tas var pretendēt uz pasākuma Lauku attīstības programmā (LAP) „Atbalsts uzņēmuma radīšanai un attīstībai” atbalstu?
 Fiziska persona var pieteikties 4.1.aktivitātē tikai tādā gadījumā, ja plāno radīt jaunu uzņēmumu. Ja minētā juridiskā persona atbilst mikrouzņēmuma statusam (darbinieku skaits mazāk kā 10 darbinieki un neto apgrozījums vai gada bilance nepārsniedz 2 milj. eiro), tad atbalsta pretendents var pieteikties 4.2.aktivitātē.


5. Vai uzņēmums, kas nodarbojas vai plāno nodarboties ar bruģa ražošanu, var pretendēt uz atbalstu pasākuma LAP „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” ietvaros?
Katra projekta darbība jāvērtē, pamatojoties uz visu projekta iesnieguma informāciju kopumā. Lai izvērtētu, vai plānotā darbība ir atbalstāma pasākuma „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” ietvaros, ir jāatrod šī darbība NACE 1.1.redakcijas klasifikatorā un jāpārbauda, vai saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.314 tā ir atbalstāma.


6. Vai izmaksas, kas minētas Ministru kabineta noteikumu par pasākumu LAP „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” 27.punktā ir attiecināmas tikai būvniecības projekta gadījumā?
 Ministru kabineta noteikumu 27.punkts nosaka „par attiecināmām izmaksām uzskata sekojošas tieši ar ražošanu nesaistītas izmaksas, ja to summa nepārsniedz 30% no būvniecības attiecināmo izmaksu kopsummas”.


7. Vai turpmāk iepirkuma procedūra būs jāizsludina internetā?
 Iepirkums jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  Jāatzīmē, ka šāds Ministru kabineta noteikumu projekts ir izsludināts valsts sekretāru sanāksmē.


8. Vai aktuālo informāciju par pieteikšanās termiņiem uz valsts un ES atbalsta pasākumiem, atbalstāmiem projektiem ir iespējams pasniegt pārskatāmāk? Šai informācijai būtu jābūt izceltai vai viegli atrodamai vismaz LAD mājas lapā, tomēr tas tā nav. Piemēram, informāciju par pasākumu „Lauksaimniecības produktu veicināšanas pasākumi Eiropas Kopienas ietvaros” nevar atrast, neizlasot daudzus citus dokumentus, kas ir ļoti laikietilpīgs process. Kā priekšlikums būtu izveidot sadaļu „Aktuālā informācija” vai „Atgādinām”, kurā būtu atgādinājumu veidā pasniegta informācija, par tuvāko mēnešu laikā tuvojošos pieteikšanās termiņu beigu datumiem. Vai arī izmantot esošo risinājumu – kalendāru „Notikumi”, papildinot to ar tās dienas un tuvāko mēnešu valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumu pieteikšanās termiņu beigu datumiem.
 LAD mājas lapā ir atrodama visa informācija.


9. Lūdzam precizēt, uz kādiem vienotā platībmaksājuma (VPM) vai papildus valsts tiešajiem maksājumiem (PVTM) lauksaimnieki var cerēt šī gada decembrī?
Uz VPM un PVTM par laukaugu un lopbarības platībām, kas piesaistīts ražošanai. Plānotais maksājumu apjoms ~70 % apjomā no likmes.


10. Kādi ir galīgie rezultāti par subsīdiju 6.nolikuma ietvaros iesniegtajiem norēķinu dokumentiem?
 Kopumā realizēti projekti par 7,1 milj. Ls, pārpalikums aptuveni par 200 tūkst. Ls. Vislabāk projekti tika realizēti Lielrīgas, Ziemeļkurzemes un Ziemeļvidzemes reģionu pārvaldēs, bet visvairāk nerealizēto ir Dienvidlatgalē.


11. Vai un kad LAD pa reģioniem visam septiņu gadu periodam sadalīs Lauku attīstības programmas pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija”, atvēlētos sabiedriskā finansējuma līdzekļus?
Šis ir Zemkopības ministrijas kompetences jautājums.


12. Par pieteikšanās rezultātiem pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija” 2007.gadam atvēlēto līdzekļu ietvaros.
Pieteikšanās rezultāti ir publicēti LAD mājas lapā.


13. Saskaņā ar iepriekšējā sanāksmē pārrunāto par nesamērīgajām soda naudām kūlas dedzināšanas jautājumā – vai LAD un ZM ir vienojušies par sankciju risinājumiem turpmākajos gados?
Šis ir Zemkopības ministrijas kompetences jautājums.


14. Kā LAD vadība var komentēt presē izskanējušos apgalvojumus, ka Latvija no Eiropas Savienības līdzekļiem nepamatoti izmaksājusi naudu SAPARD programmām?
 Noslēdzot līgumu par SAPARD atbalsta saņemšanu, atbalsta pretendents uzņēmās atbilstošas saistības, kuras apņēmās izpildīt, līdz ar to šai tehnikai ir jābūt atbalsta pretendenta īpašumā vismaz 5 gadus. Pamatotos gadījumos, saskaņojot ar LAD, atbalsta saņēmējs par savu naudu var veikt tehnikas nomaiņu.


15. Kad varētu būt zināmi rezultāti par tiem projektiem, kuri tika iesniegti pirmajā kārtā?
Operatīvā informācija par izvērtētajiem projektiem būs zināma pēc LAP apstiprināšanas Eiropas Komisijā, pārējiem – pēc to izvērtēšanas, kas turpināsies līdz 2008.gada martam.


16. Kad varētu sākties pieteikšanās uz citiem LAP pasākumiem – atbalsts lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības paaugstināšanai, daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizēšanai, atbalstam jaunajiem zemniekiem?
Šeit lūdzam sekot Ministru kabineta noteikumu sagatavošanas procesam un grafikam.


17. Kad varētu sākties projektu pieņemšana Zivsaimniecības fonda pasākumiem?
 Arī šajā sakarā lūdzam sekot Ministru kabineta noteikumu sagatavošanas procesam un grafikam.


18. Ja projekta ietvaros ir paredzēts būvēt siltumnīcu, tad kādas ir maksimālās attiecināmās izmaksas uz m², jo Ministru kabineta noteikumos tas nav norādīts.
Ministru kabineta noteikumu Nr.314 1.pielikuma 25.punktā ir noteiktas maksimālās izmaksas jaunai būvniecībai – ziemas siltumnīcām 250 Ls/m², vasaras siltumnīcām – 70 Ls/m².


19. Zemnieku saimniecību īpašnieks ir zemes tiesiskais lietotājs. Sertifikātus par zemes iegādi īpašumā pārskaitīs šogad novembrī-decembrī. Bet līdz Zemes grāmatas saņemšanai paies vēl 1-1.5 gadi, jo lielas rindas. Saimnieks grib būvēt un ēkā uzstādīt iekārtas. Vai ar dokumentiem par zemes piederību, kādi viņam būs uz iesniegšanas brīdi, būs pietiekoši, lai varētu saņemt atbalstu?
Šis nav LAD kompetencē. Dažādas Zemesgrāmatu nodaļās atšķirīgos termiņos nodrošina zemesgrāmatas nokārtošanu, bet šaubos, vai tas ilgst 1,5 gadus. Ja saimnieks vēlas saņemt sabiedrisko finansējumu, tad zemesgrāmata ir jāsakārto ātrākā tempā.


20. Vai nav iespējams vienkāršot pieteikuma formu mikrouzņēmumu projektiem, kuros attiecināmās izmaksas ir līdz 70 000 Ls pasākumā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”? Šobrīd šiem mazajiem projektiem ir jāaizpilda tikpat sarežģīti finanšu aprēķini un tikpat apjomīgs biznesa plāns kā lielajiem lauksaimniecības uzņēmumiem, kuri grib pretendēt uz atbalstu projektos ar attiecināmo izmaksu apmēru no 200 000 līdz 1 400 000 Ls. Projektu pieteikumu sarežģītība bija viens no tiem faktoriem, kuri ietekmēja to, ka šajā pasākumā pieteikumu bija tik maz.
 Pieteikumu forma tika izstrādāta, vienlaicīgi ar Ministru kabineta noteikumu pamattekstu, kas paredz šādu normu. LAD ir iesniedzis Zemkopības ministrijai ierosinājumus grozījumiem Ministru kabineta noteikumos par pieteikumu formas aizpildīšanas vienkāršošanu, tomēr šāda vienkāršošana ir rūpīgi jāizvērtē ņemot vērā to, ka šajā pasākumā netiek iesniegti standartprojekti.


21. Situāciju raksturojums:
o atbalsta pretendentei ir medicīniskā izglītība. Viņa vēlas iekārtot darba telpas un iegādāties nepieciešamo aprīkojumu, lai savā pagastā sniegtu fizioterapijas pakalpojumus. Vai tas ir iespējams šai programmā? Kurš NACE kods atbilstu?
o Uzņēmums vēlas būvēt tehniskās apkopes staciju vieglo un smago automašīnu apkopei, remonta pakalpojumiem, iegādājoties arī nepieciešamās iekārtas. Papildus arī buldozeri, treileri un ekskavatoru vai frontālo iekrāvēju pakalpojumu sniegšanai. Vai tas ir iespējams šai programmā?
o Uzņēmums vēlas sniegt ceļu uzturēšanas un remontēšanas pakalpojumus savā pagastā, iegādājoties nepieciešamo tehniku – greideri, buldozeri un tml. Vai tas ir iespējams šai programmā?
Katra projekta darbība jāvērtē, pamatojoties uz visu projekta iesnieguma informāciju kopumā. Lai izvērtētu, vai plānotā darbība ir atbalstāma pasākuma „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” ietvaros ir jāatrod šī darbība NACE 1.1.redakcijas klasifikatorā un jāpārbauda, vai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.314 tā ir atbalstāma.


22. Par projekta pieteikuma aizpildīšanu, sākot ar 2008.gada janvāri. Tad pēdējais noslēgtais gads vairumā gadījumu būs 2006.gads, bet ko šādā gadījumā darīt ar 2007.gadu? Vai netiks prasīts sastādīt naudas plūsmu par 2007.gadu pa mēnešiem, kas būtu bezjēdzīgs pasākums?
Vēlams B sadaļas tabulā „Pašreizējās darbības apraksts” atspoguļot būtiskākās izmaiņas 2007.gadā. Ja paskaidrojums nebūs vai tas būs nepietiekošs, tad var būt gadījumi, kad tiks lūgts skaidrojums par kādu pozīciju. Naudas plūsmas par 2007.gadu nav jāaizpilda.


23. Aizpildot tabulu B6 par mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA), vai nākamajā gadā dati jebkurā gadījumā būs jāliek par 2007.gadu?
 Ministru kabineta noteikumu Nr.314 1.pielikuma 18.punktā ir teikts, ka par 5 % palielina sabiedriskā finansējuma likmi, ja iepriekšējā gadā VPM apstiprinātā platība vismaz 50 % ir MLA. Tātad, iesniedzot projekta iesniegumu 2008.gada pirmajā pusē, tiks ņemts vērā 2007.gada iesniegums VPM.


24. Sarežģījumi ir ar tabulas C9 aizpildīšanu iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem (IIN). Spriežot pēc metodikā rakstītā, iznāk, ka pie peļņas jāliek iepriekšējo 3 gadu zaudējumi, jo ir prasīts norādīt informāciju no IIN deklarācijas D3 sadaļas par pēdējo trīs gadu zaudējumu aprēķinu. Tāpat nav skaidrs kā pareizi aizpildīt gadu pēc projekta realizācijas mazajiem projektiem, kuros tiek sagatavota tikai naudas plūsma. Ieteikums būtu, ka šo sadaļu IIN maksātāji, sagatavojot mazos projektus, varētu nepildīt.
 C9 tabulā ir jānorāda saimniecības neto apgrozījums, saimnieciskās darbības izmaksas un peļņa/zaudējumi pēc nodokļu izmaksas, atbilstoši saimniecības pēdējam noslēgtajam gadam pirms projekta iesniegšanas un plānotie indikatori pēc projekta ieviešanas. Nepieciešamības gadījumā tiks precizēti metodiskie norādījumi.


25. Par tabulu C22. Tehnikas iegādes gadījumā, piemēram, nopērkot traktoru, ja atzīmē „Nē”, vai arī tad ir jāapraksta, kā izpildīs Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības par vides aizsardzību? Zemgales LAD tagad masveidīgi liek labot šo tabulu. Bez tam prasības attiecībā uz šo tabulu ir dažādas – veidlapā ir teikts, ka jāapraksta, kā pildīs Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, bet metodikā – ka vajag arī Eiropas Padomes regulas prasības.
 Jāņem vērā metodiskajos norādījumos minēto prasību. Neprecizitāte tiks ņemta vērā, gatavojot Zemkopības ministrijai ieteikumus grozījumiem pieteikumu formā


26. Aizpildot 4.pielikumu par pamatlīdzekļiem, rodas jautājums vai tam ir jāsakrīt ar uzņēmuma gada pārskatam pievienoto ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskatu? Tā kā šis pārskats ir detalizētāks, tad nav skaidrs, kā projekta pieteikumā pareizi parādīt tādas pozīcijas kā nepabeigto celtniecību, avansa maksājumus par pamatlīdzekļiem, utt..
Jā, šī tabula ir detalizētāka, bet tā ir aizpildāma saskaņā ar pieņemto grāmatvedības uzskaiti uzņēmumā.


27. Aizpildot 6.pielikuma 6.3.punktu par darbiniekiem, vai tur pašam ar roku jāieraksta pēdējais noslēgtais gads un jāieliek darbinieku skaits pēdējā noslēgtajā gadā, jo tabulas ailes neatbilst tam, kas ir minēts virsrakstā?
 6.pielikums ir naudas plūsma, kurā nav jāuzrāda šāda informācija. Viss projekta iesniegums ir jāaizpilda datorrakstā.


28. Par SAPARD līdzekļiem iegādāto tehniku – jebkuras investīciju saistības ar LAD par veiktajām iegādēm ir 5 gadus, bet SAPARD laikā pirktā tehnika ir gan fiziski, gan morāli novecojusi, jo, ja gribam pastāvēt, tad saimnieciskā darbība attīstās strauji, jautājums vai ir iespējams kaut kādā veidā saistības samazināt, piemēram, uz 4 gadiem, ja iegādāto tehniku pārdod un aizvieto ar jaunu, jaudīgāku, vai arī tai vecajai tehnikai ir jābūt saimniecībā, lai tikai tiktu izpildītas 5 gadu saistības un tikai pēc tam viņu var pārdot?
 Noslēdzot līgumu par SAPARD atbalsta saņemšanu, atbalsta pretendents uzņēmās atbilstošas saistības, kuras apņēmās izpildīt, līdz ar to šai tehnikai ir jābūt atbalsta pretendenta īpašumā vismaz 5 gadus. Pamatotos gadījumos, saskaņojot ar LAD, atbalsta saņēmējs par savu naudu var veikt tehnikas nomaiņu.


29. Lauku attīstības programma 2007.–2013.gadam 1.pieteikumu kārta pasākumos „Lauku saimniecību modernizācija” un „Uzņēmumu radīšana un attīstība”:
o tipiskās kļūdas un projektu noraidīšanas iemesli;
o pieteikto atbalsta summu sadalījums pa Lauku atbalsta dienesta reģionālajām pārvaldēm pēc sākotnējās projektu izvērtēšanas;
o sagaidāmais līgumu slēgšanas termiņš.
 Tipiskākās kļūdas pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija” – neatbilstība Ministru kabineta noteikumiem Nr.314 1.pielikuma 9.3 punktam, kas nosaka , ka „projekta iesniegumā, kura kopējā attiecināmo izmaksu suma ir no 70 000 līdz 200 000 latu, ir jāpierāda uzņēmuma ekonomiskā dzīvotspēja gadā pēc projekta ieviešanas (jāatbilst visiem 9.2.punktā minētajiem dzīvotspējas kritēriju rādītājiem) un jāpalielina vismaz vienu no dzīvotspējas rādītājiem par 0,05, salīdzinot ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Vēršam uzmanību, ka rūpīgi jāizvērtē veikto iepirkumu atbilstība 2007.gada Ministru kabineta noteikumiem Nr.179. Īpaši attiecībā uz saistītajām personām, kā arī nepamatotas iepirkumu sadalīšanas.
 Tipiskākās kļūdas pasākumā „Uzņēmumu radīšana un attīstība” – neatbilstība mikrouzņēmuma definīcijai. Sagaidāmais līgumu slēgšanas termiņš izvērtētajiem projektiem – pēc Lauku attīstības programmas apstiprināšanas Eiropas Komisijā.


30. Kas notiek, ja zemnieks pieteicies energo kultūru maksājumam, taču no lauka novākto pārstrādātājam vai savācējam nepiegādā?
 Nepiegādātais daudzums tiek pārvērsts platībā (pēc noteiktajiem references rādītājiem) un rēķināts kā pārdeklarācijas sankcija.
Papildus informācija pa tālruni 6702 7320, 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv.


Informāciju sagatavoja: Krista Garkalne, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) sabiedrisko attiecību speciāliste.

Pēdējās izmaiņas: 18.12.2007.