Preiļu rajona partnerība iesniegusi ZM mācību stratēģiju

17.12.2007.

ELVGF līdzfinansētās nacionālās programmas “Prasmju iegūšana” ietvaros vietējā rīcības grupa “Preiļu rajona partnerība” laikā no 22.02.2007.-12.04.2007. apguva 40 stundu apmācību programmu. Apliecības saņēma  18 mācību programmas dalībnieki – Preiļu rajona partnerības 14 padomes locekļi un četri partnerības biedri: Inese Kunakova, Jānis Kupris, Juris Brics, Vija Ancāne, Ingūna Bartkeviča, Anita Anna Bartuša, Valija Ruisa, Valija Vaivode, Zigmārs Erts, Maija Brice, Lilita Seile, Inese Reitāle, Silvija Dreijere, Ineta Liepniece, Vanda Davidanova, Henriks Vibornais, Lolita Beča, Janīna Beča. Programmas dalībnieki pārstāvēja Preiļu rajona pašvaldības, sabiedriskas organizācijas, uzņēmējus. Preiļu rajona partnerība aptver visas rajona pašvaldības, kuras pašlaik ir arī partnerības biedri. Pašlaik partnerībā iestājušies 33 biedri.


Iepriekš minētās apmācības tika organizētas ar mērķi, lai Preiļu rajona partnerība uzrakstītu savas teritorijas attīstības stratēģiju un sākot ar 2008.gadu apgūtu LEADER+ programmas līdzekļus. Nākamajā programmēšanas periodā no 2007.-2013.gadam Latvijas lauku attīstība saņems līdzekļus no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). Kopumā no šī fonda Latvijas Lauku attīstībai plānoti aptuveni 0,9 miljardi eiro. Tam pieskaitot Latvijas līdzfinansējumu, kopējais sabiedriskais finansējums lauku attīstībai būs aptuveni vairāk nekā 1,1 miljards eiro visā 2007.-2013.gada programmēšanas periodā. 2.5% no lauku attīstībai pieejamā finansējuma tiks izlietots izmantojot LEADER pieeju. 


3.decembrī Preiļu rajona partnerība ZM iesniedza Preiļu rajona attīstības stratēģijas mācību variantu, sakarā ar to, ka ir aizkavējušies MK noteikumi un īstais stratēģijas variants būs iesniedzams 2008.gadā. Stratēģijas mācību variants tapis pateicoties Ineses Reitāles un procesa veicinātājas Marutas Plivdas veiksmīgai sadarbībai.


Atskatoties uz šajā gadā paveikto partnerība ir paveikusi daudz un dažādas interesantas lietas, proti, augustā tika organizētas Latvijas 2.kopienu spēles. Sagatavots, iesniegts un apstiprināts nīderlandiešu apvienības KNHM mazo grantu projekts. Piesaistītais finansējums 20000EUR. VRG mērķis ir aktivizēt sabiedrību, veicināt jaunu iniciatīvas grupu veidošanos, atbalstīt jaunu organizāciju dibināšanos,  aktivizēt sabiedrību.


Lai veiksmīgi izstrādātu stratēģiju notika vairāki pieredzes apmaiņas pasākumi starp Ludzas rajona un Preiļu rajona partnerībām. Partnerība piedalījās  konferencē „LEADER+ veida pasākuma ieviešana Latvijā”, kas notika 2.novembrī Lielvārdē, 29. novembrī Daugavpilī  piedalījāmies  seminārā aktīviem lauku iedzīvotājiem “Esi laimīgs laukos!” – LEADER pieeja programmēšanas periodā 2007.-2013. gadam.


Laikā no 11.10.07. – 17.10.07. Preiļu VRG bija studiju vizītē Slovākijā un Polijā.


Pasākuma mērķis bija veicināt vietējās rīcības grupas attīstības stratēģijas izstrādi, sadarbības veidošanos starp Latvijas, Polijas un Slovākijas un  vietējām rīcības grupām. Sapratām, ka Polijā un Slovākijā LEADER programma darbojas ļoti līdzīgi. Brauciena vizītes laikā varēja izdarīt secinājumu, ka tiešām ir nepieciešami vietējie sabiedriskie atbalsta centri, kur varētu pulcēties iedzīvotāji. Pozitīvs piemērs, ko varētu izmantot ir vietējo apdzīvoto vietu muzeju izveide, kas piesaistītu arī tūristus. Savas saražotās vietējās produkcijas reklamēšana un līdzekļu ieguve tirgojot tos tūristiem. Pašlaik , lai LEADER programma tiktu veiksmīgi apgūta ir svarīgi šajā procesā iesaistīt pēc iespējas vairāk iedzīvotāju.


Aicinu Preiļu rajona iedzīvotājus, sabiedriskās organizācijas, uzņēmējus, pašvaldības ieskatīties sekojošās mājas lapās www.preili.lv, www.riebini.lv, kurās  ir ievietots  Preiļu rajona partnerības attīstības stratēģijas projekts 2007.-2013. gadam un izteikt savus priekšlikumus, kā arī sekot turpmākai  informācijai presē par LEADER veida pasākumu un Preiļu rajona partnerības darbību.
Preiļu rajona partnerības dibināšanu bija uzņēmusies  Ineta Liepniece. Partnerība pašlaik savas mājas ir atradusi Preiļu NVO centrā, pateicoties Inetas Liepnieces sapratnei par LEADER līdzekļu nepieciešamību Preiļu rajona iedzīvotājiem.


Jautājumus, priekšlikumus rakstiet: nvo@axel.lv


Lauku attīstības stratēģijas projekts 2007. – 2013. gadam (PDF) 


VRG procesa veicinātāja Preiļu rajonā Maruta Plivda


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.