Vecāku dienas Preiļu 1. pamatskolā

20.11.2007.

„Bērnu nākotne ir atkarīga no vecāku sadarbības ar skolu” – ar šādu moto tika organizētas vecāku dienas skolā. Vecāki varēja tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem, lai pārrunātu ar mācību un audzināšanas darbu saistītus jautājumus – skolēnu sekmes, iekšējās kārtības noteikumus, skolēnu tiesības, pienākumus, atbildību, savstarpējās attiecības.


Skolas psiholoģe sarunā ar vecākiem pievērsa uzmanību bērnu vecuma posmu fizioloģiskajām īpatnībām, mācīšanās motivācijai un bērnu saskarsmei ar vienaudžiem, vecākiem un skolotājiem.


Savukārt, skolas administrācija informēja vecākus par zināšanu pārbaudes darbiem, skolas attīstības plānu, akreditāciju, kā arī par izveidoto vecāku informēšanas sistēmu skolā.
Rezumējot vecāku dienu norisi, jāatzīmē, ka lielāka vērība jāveltī vecāku un pedagogu savstarpējai sadarbībai, pievēršot uzmanību skolēnu sekmēm un  uzvedībai, problēmu risinājumiem, kā arī bērna izaugsmei un interešu izglītībai.


Digna Prodniece,
Preiļu 1. pamatskolas direktora vietniece audzināšanas darbā


 

Pēdējās izmaiņas: 20.11.2007.