Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra kontroles rezultāti par 2007. gada 1. pusgadu

12.11.2007.

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra
Rīgā, 12.11.2007


Kontroles rezultāti par 2007. gada 1. pusgadu


 Lai pārliecinātos, ka ārstniecības iestādes un aptiekas pilda savus līgumā noteiktos pienākumus un nodrošina iedzīvotājiem valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk tekstā – Aģentūra) veic regulāras kontroles.
Kontroles gaitā Aģentūra pārbauda medicīniskos dokumentus, pacientiem paredzēto informāciju, pakalpojumu pieejamību, no pacientiem iekasēto maksājumu pamatotību, ārstniecības iestādes uzskaitīto sniegto pakalpojumu atbilstību pacienta diagnozēm un citu līgumos noteikto obligāto nosacījumu izpildi.


Par pārkāpumiem ir veikti finanšu apjomu ieturējumi par nepamatotu pakalpojumu uzskaiti, aprēķināti līgumsodi par līguma nosacījumu neievērošanu un izteikti brīdinājumi.


2007. gada 1. pusgadā Aģentūra veica:


• 15 kontroles slimnīcās un specializētajos centros
Visvairāk pārkāpumu konstatēts medicīniskās dokumentācijas aizpildīšanā un nepamatoti aizpildītos ambulatorā pacienta talonos.
Piemērotas līgumsoda sankcijas Ls 431,69 apmērā, ieturēti naudas līdzekļus Ls 735,12 apmērā un sastādīto aktu rezultātā pacientiem atgriezusi Ls 352,01.


• 6 neatliekamās medicīniskās palīdzības (turpmāk tekstā – NMP) kontroles
Konstatēti nepamatoti izbraukumi pie pacientiem, gadījumi, kad netika iekasēta samaksa no pacienta, kā to paredz likumdošana, izsaukuma kartē netika veikti ieraksti par pacienta vispārējā stāvokļa izvērtējumu; NMP brigāde iekasējusi no pacienta maksājumu par gadījumu, kas tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī konstatēti gadījumi par NMP operatīvā transporta izmantošanu citiem mērķiem.
Aģentūra ir piemērojusi līgumsoda sankcijas Ls 282,39 apmērā.


• 206 kontroles ģimenes ārstu praksēs
Rīgas reģionā kā galvenais pārkāpums minams nepamatoti aizpildīti taloni ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kuri netika veikti. Kurzemes reģionā kļūdaini uzrādīti manipulāciju kodi; ambulatorajās kartēs uzrādītie ārstnieciskie pakalpojumi neatbilstoši noteiktām diagnozēm. Latgales reģionā netika noformētas ambulatoro pacientu medicīniskās kartes īslaicīgas aprūpes pacientiem, nepilnvērtīga vai nepareiza pacientu izmeklēšana, kā arī neatbilstība starp apmaksai iesniegtajiem taloniem un pacientu kartēm. Vidzemes reģionā galvenie pārkāpumi saistīti ar paviršu un nepilnīgu medicīniskās dokumentācijas aizpildīšanu.
Aģentūra ģimenes ārstu praksēm ir piemērojusi līgumsodu Ls 2502,73 apmērā, atguvusi naudas līdzekļus ieturējumu veidā Ls 490,44 apmērā.


• 55 kontroles pie ārstiem – speciālistiem
Biežāk konstatētie pārkāpumi ir saistībā ar kļūdainu, nepareizu un neesošu medicīnisko dokumentāciju, nepilnīgiem un neprecīziem ierakstiem pacientu kartēs, kā arī kļūdaini aizpildītiem ambulatorajiem taloniem.
Kopumā par nepamatotu pakalpojumu uzskaiti, Aģentūra atguvusi naudas līdzekļus ieturējumu veidā Ls 1526,07 apmērā un piemērojusi līgumsodu Ls 1091,45 apmērā, kā arī sastādīto aktu rezultātā pacientiem atgriezusi Ls 12,00.


• 30 kontroles par zobārstniecisko pakalpojumu sniegšanu
Pārkāpumi reģistrēti par nepilnīgiem un neesošiem ierakstiem pacientu ambulatorajās kartēs. Rīgā konstatēti pārkāpumi par uzrādītiem ārtnieciskajiem pakalpojumiem, kuri nav sniegti.
Atgūti naudas līdzekļi Ls 5626,13 apmērā un piemēroti līgumsodi Ls 977,49 apmērā.


• 91 kontroles par ambulatorai ārstēšanai paredzēto kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču izrakstīšanu un nodrošināšanu
Konstatēti vairāki gadījumi, kad, izrakstot kompensējamās zāles, ambulatoro pacientu kartēs netika fiksēti dati par nepieciešamību tos lietot, savukārt receptēs tika uzrādīti diagnožu kodi, kas nesakrīt ar diagnozēm pacientu kartēs.


• 9 kontroles aptiekās par līguma nosacījumu ievērošanu
Reģistrēti vairāki gadījumi, kad aptiekas receptēs norādīja nepareizu pacienta un valsts apmaksājamo summu, veica labojumus receptēs


Kopumā 2007. 1. pusgadā ārstniecības iestādēm un aptiekām atbilstoši līguma nosacījumiem Aģentūra ir piemērojusi līgumsodus Ls 10628,28 apmērā, izdarījusi naudas līdzekļu ieturējumus Ls 8377,76 apmērā, uzlikusi par pienākumu atgriezt pacientiem Ls 562,01, kā arī izskatījusi 37 iedzīvotāju rakstiskas un mutiskas sūdzības.


Sabiedrisko attiecību departamenta vadītāja
Ilze Arāja
Tālr.: 7043709
Mob. 29487552


Preses sekretāre
Laura Kalniņa
Tālr. : 7043743
Mob. 26863545

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.