Parakstu vākšanas norise un rezultāti likuma ”Par valsts pensijām” grozījuma ierosināšanai

12.10.2007.

Augsti godātie Pašvaldību  un Bāriņtiesu vadītāji, notāri, masu mediji,
ļoti cienījamās vadītājas un vadītāji!


Parakstu vākšanas Darba grupa izsaka Jums visiem, aktīviem pašvaldību un Bāriņtiesu darbiniekiem un vadītājiem, masu mediju darbiniekiem pateicību un atzinību par to aktīvo atbalstu, kādu izrādiet mūsu  ierosinātajam pasākumam!


Aktīvā pensionāru un citu Latvijas pilsoņu iesaistīšanās šinī darbā, visos Latvijas novados, nostiprina pārliecību, ka kopīgiem spēkiem mēs panāksim labus rezultātus un Jūsu pagasta, novada un pilsētas veco ļaužu dzīves apstākļi ievērojami uzlabosies un šie cilvēki būs Jums pateicīgi. Vecie ļaudis, viņu ģimeņu locekļi jau tagad jūt Jūsu izrādīto labestību un esiet droši – tā paliks ļaužu atmiņā.


Izmantojot gadījumu pasvītrojam, ka Darba grupai nav lielāka personīgā ieinteresētība darba sekmīgai pabeigšanai, kā ikvienam, jebkuram Latvijas pensionāram. Mēs ļoti ceram, ka Latvijas pilsoņi grib un prot juridiski korekti, demokrātiskā ceļā, aizstāvēt savas Satversmē nostiprinātās tiesības. Viss ir Jūsu pašu rokās. Jau A. Pumpurs Tautas eposā „Lāčplēsis” rakstīja, ka:
 „Tautas prāts ir Dieva prāts. Viņai ir tiesības pašai
  Tādēļ vadoņus savus un arī valdoņus iecelt;
  Bet, ja vēlētie vadoņi nepilda tautisku prātu
  Un dēl sava labuma dažās kārtas vai visu
  Tautu grib nospiest, tautai tad ir pilnīga vara
  Itin kā nederīgus kalpus, vadoņus atcelt.”


Liekas, ka no šī eposa būtu rakstītas arī Satversmē tautai garantētās tiesības lemt arī pašai, ja mūsu centrālā vara, piemēram,  apsola minimālo pensiju 200 latu un ne tikai nepilda pirmsvēlēšanu solījumu, bet pat  paredzēto  nabadzības grašu pielikumu uz 2008.gadu atvirza nākotnē.


Izrādās, ka uz vietējām pašvaldībām tiek uzlikts aizvien lielāks slogs iedzīvotāju sociālajai  aprūpei, tādēļ pensijas ievērojama paaugstināšana no 85 līdz 123,7 latiem (atkarībā no darba stāža) būs ievērojams atbalsts šajā dzīves dārdzības perioda pieaugumā.


Daudzu pašvaldību deputāti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 3.punktu un „Bāriņtiesu likuma” 79.panta 2.daļu, maksu par parakstu apliecināšanu ir atraduši par iespējamu samazināt vai pat atbrīvot no samaksas.


Esam centušies informāciju un Likumprojektu nosūtīt visiem Latvijas zvērinātiem notāriem un visām Latvijas Bāriņtiesām, kuriem ir elektroniskais pasts, visām pagastu padomēm, pilsētu un novadu domēm, bibliotēkām un visām ieinteresētām personām, kas lūgušas attiecīgos dokumentus: veidlapas, kas jāparaksta un likumu izvilkumus, kas nosaka kā rīkoties. Tomēr nākas secināt, ka ar to vien ir par maz, trūkst dažos pagastos informācijas par šī darba norisi, noteikumiem, tempiem un nobeiguma termiņiem.


Vēl joprojām pa laikam dzirdam kritiku, ka ļaudis dažkārt nav pietiekami informēti par šo pasākumu, nav skaidrības par parakstu vākšanas beigu termiņu. Mums laiku pa laikam zvana un jautā, vai parakstu vākšanas kampaņa ir beigusies. Šinī sakarībā paskaidrojam- juridiskais kampaņas beigu termiņš ir  līdz nākošā gada Jāņiem.


Par parakstu vākšanas akcijas pabeigšanu visas ieinteresētās personas un masu medijus informēsim atsevišķi un savlaicīgi. Jo ātrāk savāksim parakstus, jo ātrāk saņemsim paaugstinātas pensijas.


12 mēnešu laikā jāsavāc 10 000 parakstu. Uz oktobra sākumu ir savākta vairāk kā  puse no nepieciešamā parakstu daudzuma. Paldies visiem masu medijiem un pašvaldībām, kas ievietoja savos izdevumos attiecīgus informatīvos rakstus par parakstu vākšanas noteikumiem! Tai pašā laikā – vēlreiz vēršamies pie visiem masu medijiem un pašvaldībām, kurām ir savi periodiskie izdevumi – atkārtoti  publicējiet  informāciju par šo Satversmē noteikto  tiesību izmantošanas iespējām. Atgādinām, ka tiešā nozīmē tā nav politiska akcija, bet gan Satversmē noteikto tautas tiesību realizācija. Mēs jau rakstījām, ka šo likumprojektu pēc 10 000 parakstu savākšanas  pieņems tauta referendumā, nevis Saeima, kas vēlas ekonomēt uz nabadzīgākās tautas masas rēķina.


Kā manījāt, aktivitāte nav tik augsta tā iemesla dēļ, ka par paraksta apliecināšanu ir jāmaksā. Lai iekrātu akcijai 2 latus, ir vajadzīgs laiks arī, tādēļ  aicinām šo darbu turpināt, kāpinot tempu, lai līdz ziemas un sala iestāšanās laikam mēs kopīgiem spēkiem būtu savākuši nepieciešamo daudzumu parakstu Mums nav vajadzīgs krasi apturēt parakstu vākšanas gaitu, arī gadījumā, ja viens vai otrs simts parakstu būs virs vajadzīgās normas. Tie neies zudumā – tos varēs pievienot  parakstiem, kurus vēlāk būs jāsavāc Centrālajai vēlēšanu Komisijai.
      
Gatavās Likumprojekta veidlapas ar apstiprinātajiem parakstiem tiek savāktas  un dati tiek apkopoti darba grupu centros, Rīgā, Nometņu ielā 32-9, LV-1002 un Advokātu birojā, Brīvības ielā 167, Rīga,  LV-1012, tel. birojā – 6 7379537.


Aicinām uz aktīvu darba turpināšanu!


Darba grupas vārdā:
Jānis Kleinbergs, e- pasts: <tauta@apollo.lv> tel. 26190614;
Jānis Leja, e-pasts: < janis.leja@gmail.com> tel. 29209678
Klementijs Rancāns, e-pasts: <imantsran@apollo.lv> tel. 29435580.Likumprojekts
Grozījums likumā “Par valsts pensijām”Izdarīt likumā “Par valsts pensijām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 24.nr.; 1997, 3., 13.nr.; 1998, 1., 24.nr.; 1999, 11., 23.nr.; 2002, 2.nr.; 2004, 6.nr.; 2005, 13., 24.nr.; 2006, 24.nr.) šādu grozījumu:


Izteikt pārejas noteikumu 34.punktu šādā redakcijā:


“34. Līdz 2009.gada 31.decembrim vecuma pensijas minimālais apmērs nevar būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kuram piemērots šāds koeficients:
 
1) personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir līdz 20 gadiem, — 3,0;
2) personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir no 21 gada līdz 30 gadiem, — 3,5;
3) personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir no 31 gada līdz 40 gadiem, — 4,0;
4) personām, kuru apdrošināšanas stāžs ir 41 gads un vairāk gadu, — 4,5.”


Nr., vārds, uzvārds, paraksts, personas kods, datums
1.    
2.    
3.    


 


UZMANĪBU !  Notiek parakstu vākšana likuma
„Par valsts pensijām” grozījumu ierosināšanai un pieņemšanai.


Lai ierosinātu referendumu šī likuma grozījumu pieņemšanai, ir jāsavāc ne mazāk kā  10 000 notariāli apliecinātu  parakstu.


Aicinām visus vēlētājus no 18 gadu vecuma, ne tikai pensionārus, realizēt Satversmē tautai noteiktās likumu ierosināšanas un likumu pieņemšanas tiesības – nākt parakstīties par pensiju ievērojamu paaugstināšanu.


Lai parakstītos, jāierodas sava pagasta bāriņtiesā vai pilsētās pie jebkura notāra (likumprojekts visiem  ir nosūtīts) un uz LIKUMPROJEKTA veidlapas jāparakstās un paraksts notariāli jāapliecina
Līdzi jābūt pasei un par pakalpojumu pašam jānomaksā Ls 1.50 + PVN (pagastu deputāti šo maksu var samazināt vai atbrīvot no maksas).


Apliecināto parakstu jāpaņem un pa pastu vai personīgi grupā vai atsevišķi jānogādā – Darba grupai advokātu birojā, Brīvības ielā 167, Rīgā, LV -1012, ieeja no Senču ielas, tel. 6 7379537, 2 9209678, 2 6190614, 6 7522609.


Jau savākti vairāk kā 5000 parakstu, kas ir nepietiekams daudzums, tādēļ parakstu
vākšanas aktivitāte ir jāturpina. Par akcijas pabeigšanu paziņosim atsevišķi un savlaicīgi.


Jānis Leja, Jānis Kleinbergs, Klementijs Rancāns

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.