Izvēloties studēt sociālo darbu, vari palīdzēt saviem līdzcilvēkiem

14.08.2007.

IZVĒLOTIES STUDĒT SOCIĀLO DARBU, VARI PALĪDZĒT SAVIEM LĪDZCILVĒKIEM


Neskaitāmās pārmaiņas Latvijas iedzīvotāju ikdienā ir ienesušas daudz jaunu un ne līdz galam izprastu sociālo parādību, kas daļai sabiedrības locekļu liek justies atstumtiem, nesaprastiem un liekiem mūsu sabiedrībā. Valsts mērogā aktualizējušās un attīstījušās tādas sociālās un ekonomiskās problēmas kā bezdarbs un dažādas atkarības, kas  norāda uz jaunu sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju nepieciešamību ne tikai lielajās pilsētās, bet arī katrā Latvijas novadā. Tieši ar šādu mērķi 2003.gadā tika veidots Sociālais dienests, kas savu mājvietu atradis Preiļos, Aglonas ielā 1a.


Arvien pieaugošais to cilvēku skaits, kam nepieciešama sociālā palīdzība, ir veicinājis situāciju, ka trūkst darbinieku, kas teorētiski iegūtās zināšanas sociālā darba jomā pielietotu praksē, tādejādi palīdzot saviem līdzcilvēkiem. Turklāt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta p.1. paredz, ka, lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, katrā pašvaldībā jābūt vismaz vienam sociālā darba speciālistam uz katriem tūkstoš iedzīvotājiem. Tomēr, lai būtu iespēja veikt sociālo darbu, ir nepieciešama otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālā darba jomā.


Sociālā darbinieka profesija ir orientētā uz sociālo problēmu risināšanu un pozitīvu izmaiņu veicināšanu indivīda, ģimenes, grupas, kopienas un sociālās vides mijiedarbībās. Sociālie darbinieki sniedz atbalstu un palīdzību indivīdam, kuri dažādu apstākļu dēļ ir nonākuši personiskas un sociālās bezpalīdzības stāvoklī.  Sociālo darbu var skaidrot kā profesionālu darbību, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.


Ir būtiski izprast šīs profesijas nepieciešamību mūsdienu sabiedrībā, tāpēc Labklājība ministrija izstrādājusi „Profesionāla sociālā darba attīstības programmu 2005. – 2011.gadam”, kas uzsver nepieciešamību pēc kvalificētiem speciālistiem sociālajā sfērā. Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredz, ka pēc 2008.gada 1.janvāra tiesības veikt sociālo darbu, sniegt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību ir personām, kuras līdz 2007.gada 31.decembrim uzsākušas studijas vai turpina iegūt otrā līmeņa profesionālo izglītību sociālā darba jomā. Tāpēc aicinu izvēlēties studēt sociālo darbu kādā no Latvijas augstskolām. Vēl ir iespēja iestāties Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālā darba profesionālajā studiju programmā (studiju ilgums 2 gadi), Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolas „Attīstība” bakalaura studiju programmā „Sociālais darbs” (studiju ilgums 4 gadi), kā arī iegūt profesionālo maģistra grādu sociālajā darbā, studējot Daugavpils Universitātē.


Papildus informāciju var iegūt, vēršoties pie Preiļu novada domes Sociālā dienestā vadītājas pienākumu izpildītājas Anitas Gāgas Aglonas ielā 1a. Kontaktinformācija: e-pasts anita.gaga@preili.lv; tel.: 5323200, 28638567

Pēdējās izmaiņas: 14.08.2007.