Tiks uzsākta projektu pieņemšana Lauku attīstības programmas 2007- 2013 ietvaros

09.08.2007.


  Ar 2007.gada 1. septembri  uz vienu mēnesi  LAD uzsāk  projektu pieteikumu pieņemšanu Lauku Attīstības programmas (LAP) 2007-2013. ietvaros, vadoties pēc  MK noteikumiem Nr.314.
   1. ass pasākumā „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas uzlabošana” pasākuma „Lauku saimniecību modernizācija” mērķis ir modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju. Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
• investīcijas jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmas nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēta lauksaimniecības produktu ražošanai,
• lauksaimniecības produktu ražošanas būvju jauna būvniecība (govkopībā, ja dzīvnieku novietne paredzēta ne mazāk kā 50 slaucamām govīm), rekonstrukcija un nepieciešamo būvmateriālu iegāde.
   Atbalsta intensitāte vienam pretendentam visā 2007.- 2013. gada periodā:
• attiecināmām izmaksām līdz 35 000 Ls, tehnikas un iekārtu iegādei 40% + 5% par MLA; virs 35 000 Ls –  līdz 25%  + 5%  par MLA.
• attiecināmām izmaksām, kas saistītas ar ražošanas ēku būvniecību, rekonstrukciju un būvmateriālu iegādi – 40% + 5% par MLA.
   Kopējais finansējuma fonds šim pasākumam ir 32 miljoni latu, kas ir sadalīti pa reģioniem. Projektu īstenošanas vieta – visa Latvijas teritorija.
   Projekta pieteikumu var iesniegt fiziska vai juridiska persona, vai atzīta lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīva sabiedrība.
   Vienā projektā vairākas aktivitātes neaizvieto esošos pamatlīdzekļus. Par aizvietošanu neuzskata traktortehnikas iegādi, ja aizvieto esošo tehnikas vienību, tad iegādātās traktortehnikas jaudai jābūt vismaz par 25% lielākai nekā izejošajai. Tas pats arī attiecas uz izejošajām iekārtām.
   Projekta iesniegumam, kura kopējā attiecināmo izmaksu summa sasniedz 200 000 Ls, pievieno Biznesa plānu.
   Ja projektā paredzamā iepirkuma vai būvdarbu līgumcena ir virs 5000 Ls, tad projekta iesniedzējam jāņem vērā MK noteikumi Nr.176 „Noteikumi par iepirkuma procedūru pasūtītāja finansētiem projektiem” un jāveic attiecīga iepirkuma procedūra.
 Otrs LAP atbalstāmais pasākums ir 3.ass „Dzīves kvalitātes lauku apvidos un lauku ekonomikas dažādošana” pasākums „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”.
   Šī pasākuma mērķis: veicināt nelauksaimnieciska rakstura uzņēmējdarbību vai nodarbinātību lauku teritorijā, attīstot alternatīvus ienākumu avotus un ienākumu līmeņa palielināšanos lauku reģionos.
 Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
• jaunu uzņēmumu radīšana,
• esošo uzņēmumu attīstība,
• kurināmā ražošana no lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem esošā uzņēmumā.
   Atbalsta intensitāte minētajām aktivitātēm – 40% no kopējās attiecināmo izmaksu summas. Visā programmēšanas periodā vienam atbalsta pretendentam kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz: jaunu uzņēmumu radīšanai – 35 000 Ls, esošo uzņēmumu attīstībai – 70 000 Ls. Kurināmā ražošana no lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem esošā uzņēmumā – 245 000 Ls.
 Kopējais finansējuma fonds šim pasākumam – 6,3 miljoni latu.
 Sīkāka informācija par minētajiem pasākumiem atrodama LAD mājas lapā www.lad.gov.lv, Preiļu LKC birojā vai pie savu pagastu lauku attīstības speciālistiem.

Pēdējās izmaiņas: 09.08.2007.