Par novietņu oficiāli brīvo statusu

09.08.2007.


  Pārtikas un veterinārais dienests ar 2007. gada janvāri ir uzsācis katra liellopu ganāmpulka veselības stāvokļa izvērtēšanu, piešķirot novietnēm oficiāli brīvo statusu uz govju enzootisko leikozi.
   Oficiāli brīvais statuss būs apliecinājums, ka novietnē nav ar govju enzootisko leikozi slimu dzīvnieku un ka šo dzīvnieku pārvietošanai, kā arī dzīvnieku izcelsmes produkcijas realizācijai nepastāv ierobežojumi. Pārvietojot dzīvniekus no oficiāli brīvā statusa novietnes uz tāda paša statusa novietni, nav nepieciešams veikt pārvietojamo dzīvnieku laboratorisko izmeklēšanu uz govju enzootisko leikozi.
   Piešķirot no govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvā ganāmpulka statusu, tiek izvērtēti 2005. un 2006.gada veiktie diagnostiskie izmeklējumi un citi faktori, piemēram, dzīvnieku apzīmēšana un pārvietošanas prasību ievērošana.
  Statusa piešķiršanas process turpināsies arī turpmākajos gados. Tām novietnēm, kurām kaut kādu iemeslu dēļ vēl nav iespējams piešķirt statusu (trūkst kāda izmeklējuma), to būs iespējams iegūt, tiklīdz visas minētās prasības tiks izpildītas. Gadījumā, ja saimniecībā kādam dzīvniekam konstatēs saslimšanu ar govju enzootisko leikozi, novietnes statuss tiks anulēts un atjaunots tikai pēc visu atveseļošanas pasākumu veikšanas.
   Novietnēm, kurām piešķirts oficiāli brīvais statuss uz govju enzootisko leikozi, dzīvnieki būs jāizmeklē ar trīs gadu intervālu. Valsts veterinārais inspektors izstrādās grafiku, nosakot, kurā gadā katrā novietnē jāveic dzīvnieku izmeklēšana un saskaņā ar šo grafiku jūsu saimniecību apkalpojošais veterinārārsts veiks nepieciešamos pasākumus.
  Novietnēm, kurām ir piešķirts minētais statuss, tiek izsniegta apliecība, kuru uz jūsu iesnieguma pamata varēsiet saņemt Pārtikas un veterinārā dienesta Preiļu pārvaldē Daugavpils ielā 59.
  Iesniegumu veidlapas varat saņemt un aizpildīt arī pie savu pagastu lauku attīstības speciālistēm – Janīnas Bečas Aizkalnes pagastā un Lidijas Veigules Preiļu pagastā noteiktajos pieņemšanas laikos. 

Janīna Beča,
Aizkalnes pagasta lauku attīstības speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 09.08.2007.