20. jūlijā notiks kārtējā Preiļu novada domes sēde

20.07.2007.

Darba kārtība


1. Finanšu komitejas jautājumi:


1.  Par grozījumiem Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr.1 „Par budžetu 2007.gadam”.
2. Par grozījumiem Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr.1 „Par speciālo budžetu 2007.gadam”.
3. Par automašīnas VW JETTA atsavināšanu.
4. Iesniegumu izskatīšana.
5. Par zibens aizsardzības sistēmas uzstādīšanu.
6. Par apsardzes – ugunsdzēsības sistēmas  signalizācijas montāžu NVO centrā.
7. Par parādu dzēšanu.
8. Par individuālā darba veikšanas atļaujām.
9. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
10. Par Preiļu novada domes iepirkuma komisijas cenu aptaujas, identifikācijas
NR. PND 2007/17 CA, rezultātu apstiprināšanu.
11. Par Preiļu novada domes iepirkuma komisijas cenu aptaujas, identifikācijas
NR. PND 2007/18 CA, rezultātu apstiprināšanu.
12. Par Preiļu novada domes iepirkuma komisijas cenu aptaujas, identifikācijas
NR. PND 2007/19 CA, rezultātu apstiprināšanu.
13. Par īres un apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu.
14. Par līdzekļu piešķiršanu.


2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja:


1. Par bērnu ar īpašām vajadzībām grupiņas izveides iespējām.
2. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
3. Par pabalsta piešķiršanu.
4. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
5. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pārrakstīšanu.
6. Par uzņemšanu rindā dzīvojamās platības saņemšanai.
7. Par dzīvojamās platības īres līguma pārrakstīšanu.
8. Par Preiļu Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu.


3. Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komiteja:


1. Par platības apstiprināšanu.
2. Par adreses piešķiršanu.
3. Par nekustamā īpašuma sadali.
4. Par zemes iznomāšanu.
5. Par piesaistāmās platības noteikšanu.
6. Par novada paplašināšanos un prioritārajiem objektiem.
 


Novada domes priekšsēdētājs   A.AdamovičsPapildjautājumi:Par novada domes Atzinības rakstiem.
Par individuālā darba veikšanas atļaujām.
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.


 

Pēdējās izmaiņas: 20.07.2007.