Iepirkuma procedūras “Puķu piramīdas, puķu grozi stabiem” darba uzdevums

24.05.2007.

Iepirkuma procedūras
“Puķu piramīdas, puķu grozi stabiem”


Darba uzdevums1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:
1.1. Puķu piramīdas:
 – Piramīda. Augstums: 2 m, pamatnes izmērs (115 x 115).
               Skaits – 4 gab.
1.2. Puķu grozi stabiem:
 – Vesels grozs + jostveida stiprinājums. Diametrs 600 mm.
               Skaits – 4 gab.
2. Piedāvājumi par veicamo darbu izmaksām jāiesniedz SIA „Preiļu saimnieks” līdz  2007. gada 31. maijam plkst. 12 00 , Liepu ielā 2, Preiļos.
3. Piedāvājums būs spēkā 30 dienas no to iesniegšanas dienas.
4. Iepirkuma indefikācijas numurs: PS 10/2007
5. Pretendenta piedāvājumā un līguma cenā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un maksājumiem.
6. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji.
6.1. Zemākā cena, ja piedāvājums atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām.
6.2. Izpildes termiņš, piegādes iespējas, preču saņemšanas vieta, kvalitāte, garantijas laiks.
7.Darba uzdevuma, pakalpojumu līguma nosacījumi.
7.1. Darbu jāizpilda atbilstoši noteiktajām normām un standartiem, ievērojot iepirkuma procedūras Darba uzdevuma noteikumus.
7.2. Iepirkuma procedūras uzvarētājam 5 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas par līguma slēgšanu, jāparaksta Pasūtītāja sagatavotais līgums par darbu izpildi (līguma projektu kopā ar piedāvājumu var iesniegt Pretendents).
7.3. Vēlamais līguma izpildes termiņš – 15 dienas.
7.4. Garantijas laiks – 1 gads.
8. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretendentiem un atteikties no visiem piedāvājumiem.
9. Papildus informāciju var saņemt un vienoties par darbu izpildes vietas apskati:
    Zenta Igolniece, tālr. 26438147.

Pēdējās izmaiņas: 24.05.2007.