Kārtējā Preiļu novada domes sēde notiks 30. maijā plkst. 15.00

30.05.2007.


Darba kārtība1. Finanšu komitejas jautājumi:


1.1.Par grozījumiem Preiļu novada domes noteikumos Nr.2 „Par speciālo budžetu 2007.gadam”.
1.2. Par projektu „Krāsu un kustību vasara bērniem ar īpašām vajadzībām”.
1.3. Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komiteja:
1.3.1. Par līgumu ar A./s „Preiļu siers”.
1.4. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvētā zemesgabala Daugavpils ielā 24, Preiļos,  izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1.5. Par nekustamā īpašuma „Bērnudārzs” – triju nedzīvojamo ēku kopā ar zemes gabalu Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā, izsoles komisijas protokola apstiprināšanu.
1.6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – divu nedzīvojamo ēku, kad.apzīmējumi 7601 006 1702 003, 7601 006 1702 005 – Preiļos, Liepājas ielā 52A, pirkuma līgumu.
1.7. Par nekustamā īpašuma privatizācijas komisijas darba samaksu.
1.8. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja:
1.8.1.  Par mācību olimpiāžu uzvarētāju prēmēšanu.
1.8.2.  Par naudas balvu piešķiršanu Preiļu novada skolotājiem.
1.9. Par apkures izdevumu segšanu.
1.10. Par elektriķa amata iekļaušanu novada domes štatu sarakstā.
1.11. Iesniegumu izskatīšana:
1.11.1. Dzīvokļu īpašnieku biedrības „ES 1” valdes priekšsēdētāja Aiņa Novika iesnieguma izskatīšana.
1.11.2. Aizkalnes Vissvētākās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo draudzes  baznīcas vecākās Ludmilas Lapuhas iesnieguma izskatīšana.
1.12. Par telpām Kārsavas ielā 4, Preiļos (labais spārns).
1.13. Par individuālā darba veikšanas atļaujām.
 
2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja:
 
2.1. Par naudas balvu piešķiršanas nolikuma Preiļu novada skolotājiem, par skolēnu sagatavošanu valsts, novada, rajona olimpiādēm, konkursiem un skatēm, apstiprināšanu.
2.2. Par bērna uzņemšanu   pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” ārpus rindas kārtības.
2.3. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
2.4. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
2.5. Par atteikumu no sociālās dzīvojamās platības.
2.6. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pārrakstīšanu.
2.7. Par pabalsta piešķiršanu.
2.8. Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” nolikumā.
2.9. Par izmaiņām bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtībā..


3. Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komiteja:
 
3.1. Par adreses piešķiršanu.
3.2. Par adreses maiņu.
3.3. Par platības apstiprināšanu.
3.4. Par zemes piešķiršanu lietošanā.
3.5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
3.6. Par piesaistāmās platības noteikšanu.
3.7. Par izmaiņām būvju pieņemšanas ekspluatācijā, komisijas sastāvā.
3.8. Par izmaiņām būvju legalizācijas komisijas sastāvā.


 


Novada domes priekšsēdētājs   A. Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 30.05.2007.