Iepirkuma procedūras “ Pārvietojamās tualetes” noteikumi

11.05.2007.


1. Piedāvāt sekojošu izstrādājumu:
 – Markas: MAXIM 2000 vai TUFWAY
 – Pamatparametri:
              Tvertnes tilpums 265 l
              Standarta komplektācija
              Tualetes atbilstība ISO 9002 standartam
              Nosakot garantiju atbilstošu ISO 9002 standartam.
2. Piedāvājumi par veicamo darbu izmaksām jāiesniedz SIA „Preiļu saimnieks” līdz 
    2007. gada 18. jūnijam plkst. 12 00 , Liepu ielā 2, Preiļos.
3. Piedāvājums būs spēkā 30 dienas no to iesniegšanas dienas.
4. Iepirkuma indefikācijas numurs: PS 09/2007
5. Pretendenta piedāvātajā vienību un līguma cenā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem
    un maksājumiem, kas ir saistoši izpildītājam. Piedāvāt cenu, ja pērk 4 tualetes vai 6
    tualetes.
6. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji.
6.1. Zemākā izgatavošanas cena, ja piedāvājums atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām.
6.2. Pretendentu profesionālās iespējas.
6.3. Izpildes termiņš, piegādes iespējas, preču saņemšanas vieta, kvalitāte, izpildīto darbu  
       garantijas laiks.
7. Tehniskās specifikācijas, līguma nosacījumi.
7.1. Darbu jāizpilda atbilstoši noteiktajām normām un standartiem, ievērojot iepirkuma noteikumus.
7.2. Iepirkuma uzvarētājam 5 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas par uzvaru iepirkumā jāparaksta Pasūtītāja sagatavotais līgums par darbu izpildi (līguma projektu
       kopā ar piedāvājumu var iesniegt Pretendents).
7.3. Vēlamais darbu izpildes termiņš – 5 dienas.
7.4. Izpildīto darbu garantijas laiks – 1 gads.
8. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretendentiem un
      atteikties no visiem piedāvājumiem.
9. Papildus informāciju var saņemt un vienoties par darbu izpildes vietas apskati:
      Zenta Igolniece 26438147.

Pēdējās izmaiņas: 11.05.2007.