Iepirkuma procedūras “Mazās arhitektūras formas (izstrādājumi no betona)”

09.05.2007.


1. Jāizpilda sekojoši izgatavošanas darbi:
 – Betona puķu kastes ( izmērs 900x900x500) – skaits 6 gab.
 – Betona atkritumu kastes ( izmērs 400x400x400) – skaits 8 gab.

2. Piedāvājumi par veicamo darbu izmaksām jāiesniedz SIA „Preiļu saimnieks” līdz 
    2007. gada 15. maijam plkst. 12 00 , Liepu ielā 2, Preiļos.

3. Piedāvājums būs spēkā 30 dienas no to iesniegšanas dienas.

4. Iepirkuma indefikācijas numurs: PS 06/2007

5. Pretendenta piedāvātajā vienību un līguma cenā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem
    un maksājumiem, kas ir saistoši izpildītājam.

6. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji.
6.1. Zemākā izgatavošanas cena, ja piedāvājums atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām.
6.2. Pretendentu profesionālās iespējas.
6.3. Izpildes termiņš, piegādes iespējas, preču saņemšanas vieta, kvalitāte, izpildīto darbu  
       garantijas laiks.

7. Tehniskās specifikācijas, līguma nosacījumi.
7.1. Darbu jāizpilda atbilstoši noteiktajām normām un standartiem, ievērojot cenu
       aptaujas noteikumu.
7.2. Iepirkuma uzvarētājam 2 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas par uzvaru iepirkumā jāparaksta Pasūtītāja sagatavotais līgums par darbu izpildi (līguma projektu
       kopā ar piedāvājumu var iesniegt Pretendents).
7.3. Vēlamais izgatavošanas darbu izpildes termiņš – 10 dienas.
7.4. Izpildīto darbu garantijas laiks – 1 gads.

8.    Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no pretendentiem un
      atteikties no visiem piedāvājumiem.

9.   Papildus informāciju var saņemt:
      Zenta Igolniece 26438147.

Pēdējās izmaiņas: 09.05.2007.