Preiļu novada dome nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu

27.04.2007.

Preiļu novada dome nodod atsavināšanai Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda reģistrēto objektu „Bērnudārzs” – nekustamais īpašums atrodas Aizkalnes pagasta Preiļu novada Preiļu rajonā un sastāv no apbūvēta zemes gabala, kadastra Nr.7644–003-0204, kopplatība 6000 kvm., uz zemes gabala atrodas trīs nedzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējumi 7644-003-0204-001, 7644-003-0204-002, 7644-003-0204-003. Nekustamais īpašums saskaņā ar 2003. gada 21. oktobrī apstiprināto Preiļu pilsētas teritorijas plānojumu (prot.Nr.25, p.1.) atrodas jaukto (dzīvojamo, darījumu un sabiedrisko) objektu apbūves teritorijā.
Nekustamais īpašums tiek pārdots mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nosacītā cena Ls 3000.
Izsoles reģistrācijas maksa – Ls 20.
Nodrošinājums (10% no objekta nosacītās cenas) – Ls 300. 
Maksāšanas veids – 100% latos.
Izsole notiks 2007.gada 15.maijā plkst. 15.00 2. stāva 8. kabinetā, Raiņa bulvārī 24, Preiļos.
Nekustamo īpašumu var apskatīt darbadienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš piezvanot pa tālrruni 29434872 Aizkalnes pagasta centra vadītājai.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Preiļu novada domē, 1. kab. – klientu apkalpošanas zālē, Raiņa bulvārī 24, Preiļos, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, informācija pa tālruni 5322766.
Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta trīs dienas pēc izsoles sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta 2007. gada 15. maijā pulksten.12.00. 

Pēdējās izmaiņas: 27.04.2007.