26.aprīlī plkst. 15.00 notiks kārtējā Preiļu novada domes sēde

26.04.2007.

Darba kārtība


1. Finanšu komitejas jautājumi:


1.1. Par Preiļu galveno bibliotēku.
1.2. Par SIA „SAU” nomas maksas parādu.
1.3. Par Preiļu novada domes telpu, Rēzeknes ielā 26, Preiļos nomas tiesību izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
1.4. Par līguma pagarināšanu ar SIA „Labiekārtošana-D”.
1.5. Par telpām Kārsavas ielā 4, Preiļos (labais spārns).
1.6. Par kārtībnieka pilnvarojumu.
1.7. Par bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka štata apstiprināšanu.
1.8. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja:
1.8.1. Par papildus finansējuma piešķiršanu.
1.8.2. Par pabalsta piešķiršanu.
1.8.3. Par dāvanu (pabalsta) piešķiršanu Zelta un Dimanta kāzu jubilāriem.
1.8.4.  Par konkursa „Topiet skaistākas mūsu mājas – Preiļi” nolikuma izskatīšanu.
1.9. Par pirmpirkuma tiesību  izmantošanu.
1.10. Par individuālā darba atļaujām.
1.11. Iesniegumu izskatīšana.
1.12. Par masu pasākumu nodrošinājuma aprīkojuma iegādi.
1.13. Par Preiļu novada domes administratīvās komisijas uzlikto naudas sodu nodošanu piespiedu izpildei.
1.14. Par vieglās automašīnas iegādi Preiļu novada domes vajadzībām.
1.15. Par sociālās mājas  A.Upīša ielā 20 dz. 1-2, turpmāko izmantošanu.
1.16. Par projekta „Preiļu novada izglītības iestāžu sporta materiālās bāzes uzlabošana” realizāciju.2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja:


2.1.  Sociālā dienesta jautājumi:
2.1.1.  Par pabalsta piešķiršanu.
2.2. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
2.3. Par slimnīcas izdevumu apmaksu.
2.4. Par pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu Gada balvas saņemšanai.
2.5. Valsts probācijas dienesta Preiļu teritoriālās struktūrvienības vadītājas E.Jaudzemas iesnieguma izskatīšana.
2.6.Par sociālās aprūpes iestādes izveidi Līčos.
 


3. Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komiteja:


3.1. Par adreses piešķiršanu.
3.2. Par Preiļu novada domes 28.08.2006. g. un 23.02.2007.g. lēmumu precizēšanu.
3.3. Par platības apstiprināšanu.
3.4. Par nekustamā īpašuma sadali.
3.5. Par zemes iznomāšanu.
3.6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
3.7. Par iztrūkstošās mantojamās zemes platības piešķiršanu.
3.8. Par piesaistāmās platības noteikšanu.
3.9. Par zemes gabala ieskaitīšanu pašvaldības zemes lietojumos.
3.10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
3.11. Par Preiļu novada domes  2005.gada 10.marta lēmuma (prot. Nr.3., p.12) atcelšanu.
3.12. Par novadu veidošanu.


 


Novada domes priekšsēdētājs   A.Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 26.04.2007.