Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu par projekta koordinatora pienākumu pildīšanu Dagdas pilsētā

21.02.2007.


1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome


Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301


(iela, pilsēta/ciems/pagasts, rajons)


Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-53073232. Iepirkuma identifikācijas numurs : PND 2007/ 12 – 3 M3. Iepirkuma priekšmets: Preiļu novada domes īstenojamā projekta Nr.VPDI/ERAF/CFLA/06/APK/1.1.2./000011/008 „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide Krāslavas, Līvānu, Preiļu novados un Dagdas pilsētā” projekta koordinatora pienākumu pildīšana Dagdas pilsētā.4. Iepirkuma piešķiršanas metode : iepirkums no Ls 1000 līdz 100005. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, tai skaitā visi attiecināmie nodokļi


Ēriks Čaplinskis


p.k. 301265-12413


Alejas iela 5 – 5, |Dagda, Krāslavas raj.,


LV- 5674


Ls 3722,767. Pamatojums lēmumam izbeigt cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu:


———————8. Lēmuma pieņemšanas datums : 21.februāris 2007.gads


9. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 21.februāris 2007.gads


(diena/mēnesis/gads)


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs


Paraksts__________________________ Tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 21.02.2007.