INTERREG projekta ietvaros dzīvojamai mājai Daugavpils ielā 70 tiks veikts energoaudits

02.04.2007.

     2007. gada 7. martā Preiļu novada dome noslēdza līgumu par Interreg III A projekta SIII-61 “Sadarbība starp Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionu iedzīvotājiem un organizācijām, aktivizējot kopienas un organizējot apmācības par enerģijas efektivitātes jautājumiem” finansējumu. Projektā iesaistīti partneri no Latvijas un Lietuvas: Preiļu novada dome – Vadošais partneris, Ludzas pilsētas dome un Zarasai rajona pašvaldība. Projekta kopējais finansējums – 65 677 EUR. Preiļu novada domes kopējais projekta finansējums ir 18 768 EUR, no kuriem 75% jeb 14 076 EUR sastāda ERAF līdzfinansējums, 15% jeb 2 815,2 EUR sastāda pašvaldības līdzfinansējums un 10% jeb 1 876,8 EUR sastāda valsts līdzfinansējums.
  Projekta vispārīgais mērķis – veicināt sociālekonomisko izaugsmi pierobežas teritorijās Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā pašvaldību un sabiedrības līmenī Preiļos, Ludzā, Zarasai un Glubokoje.
Specifiskie mērķi:
• veicināt sabiedrības sadarbību aktivizējot iedzīvotāju kopienas energoefektivitātes jautājumu apmācības un projektu sagatavošanas jomā;
• veidot labu kaimiņattiecību pieredzi un dalīties tajā ar citām kopienām;
• nostiprināt pašvaldību lomu sabiedrības kopienu attīstības atbalstīšanā.
Projekta aktivitātes:
• iedzīvotāju kopienu aktivizēšana un apmācība energoefektivitātes jautājumos;
• tiks veikts energoaudits daudzdzīvokļu mājai Preiļos, Daugavpils ielā 70;
• sagatavota tehniskā dokumentācija mājas energoefektivitātes palielināšanai;
• pieredzes apmaiņas braucieni uz Valmieras pašvaldību;
• izdots projekta informatīvais buklets, izveidots projekta logo, ievietota informācija par projekta gaitu vietējos masu medijos.
Projekts ilgs līdz 2007.gada 31.augustam.

Sanita Meļko,
projekta vadītāja, 53 22766, sanita.melko@preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.