Trīs motivācijas programmas trim dažādām mērķauditorijām tiek realizētas biedrībā „Preiļu NVO centrs”

30.03.2007.


Trīs motivācijas programmas trim dažādām mērķauditorijām tiek realizētas biedrībā „Preiļu NVO centrs”


  Biedrība „Preiļu NVO centrs” ir uzsākusi realizēt ESF grantu shēmas „Motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām” trīs dažādas motivācijas programmas trim dažādām mērķgrupām, kur 80% finansē Eiropas Savienība no Eiropas Sociālā fonda un 20% ir Latvijas valsts finansējums.


  „Preiļu NVO centrs” ir partneris biedrībai „Baltā māja„ un Preiļu rajona padomei ESF projektā „Preiļu rajona iedzīvotāju motivēšana valsts sociāli ekonomiskajos procesos”(VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.1.1./0001/0167/27), kura mērķis ir iesaistīt lauku un mazpilsētu iedzīvotājus ar mūsdienu darba tirgum neatbilstošām zināšanām, darba iemaņām un zemu ienākumu līmeni motivāciju programmās, kas ļaus viņiem apgūt sociālās prasmes, iemaņas un zināšanas, lai veicinātu viņu attīstību un dalību sociālekonomiskajās aktivitātēs.
Projektā tiks sagatavotas un ieviestas sekojošas apmācību programmas: „Iepazīsti sevi”, „Saskarsme un komunikācija”, ”Datorapmācības”, „Karjeras veidošana”.
Projekta ietvaros tiks organizētas 3 radošās nometnes mērķauditorijas sociālās kapacitātes paaugstināšanai un iedzīvotāju aktivizēšanai, kā arī vairāki semināri sabiedrības informēšanai un pieredzes popularizēšanai. Projekta gaitā tiks apmācīti 144 Preiļu rajona iedzīvotāji.


  Lai veicinātu jauniešu vecumā no 15 līdz 25 gadiem iekļaušanos darba tirgū, „Preiļu NVO centrs” sadarbībā ar biedrību „Dienvidlatgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” ir uzsācis ESF projekta „Motivācijas programma Latgales reģiona jauniešu integrācijai darba tirgū” (VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.1.1./0001/0136/25).Projekta realizēšanas gaitā iesaistīti sekojoši rajoni: Ludzas, Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Rēzeknes un Preiļu. 
Projekta īstenošanas gaitā 80 jaunieši no Latgales reģiona saņems individuālas psihologa un karjeras centra speciālista konsultācijas, kas palīdzēs drošāk un pārliecinošāk izvēlēties, pa kuru profesionālo ceļu doties, kādu nodarbošanos izvēlēties. Projekta gaitā vēl tiks piedāvāta apmācību programma, kur būs iespēja apgūt saskarsmes un konfliktu risināšanas iemaņas, zināšanas lietišķajā etiķetē, CV sastādīšanā, darba interviju veidošanu, lietvedības un darba drošības pamatus, prasmes strādāt ar informāciju, zināšanas datorzinībās un projektu sagatavošanā.
Projekta laikā iegūtās prasmes jaunieši nostiprinās praksē Latgales rajonu pašvaldībās, uzņēmumos, iestādēs un nevalstiskajās organizācijās.


  Lai veicinātu pirmspensijas vecuma cilvēku zināšanu un prasmju pilnveidošanu un iesaistīšanos darba tirgū, tā mazinot bezdarbu un sociālo un ekonomisko atšķirību laukos un pilsētās, Preiļu NVO centrs ir partneris biedrībai ”Latvijas pieaugušo izglītības centrs” realizējot ESF projektu „Pirmspensijas vecuma cilvēku integrācija darba tirgū”. Projekts tiks realizēts Rīgā, Jaunpiebalgas pagastā (Cēsu raj.), Jaunsātu pagastā (Tukuma raj.), Priekules pilsētā un pagastā (Liepājas raj.), Malnavas pagastā (Ludzas raj.), Balvos, Preiļu novadā, Valkā, Bārbeles Skaistkalnes pagastos (Bauskas raj.), Pļaviņās (Aizkraukles raj.), Varakļānu pilsētā (Madonas raj.).
  Projekta rezultātā 200 pirmspensijas vecuma cilvēki cels pašapziņu un motivāciju, uzlabos saskarsmes spējas un pamatprasmes, kas ir svarīgas mūsdienu darba tirgus prasībām. No Preiļu novada piedalīties projektā aktivitātēs tiek aicināti iedzīvotāji virs 50 gadiem, kuri algotu darbu šobrīd nestrādā, bet vēlas papildināt savas zināšanas un iesaistīties darba tirgū, tā uzlabojot savus dzīves apstākļus.
 Interesentus lūdzu pieteikties pa tālruni 5321603, 26596653, vai personīgi Brīvības ielā 7, Preiļos.

Ineta Liepniece,
projektu aktivitāšu koordinatore


 


Biedrība „Preiļu rajona partnerība” LEADER+ pasākuma ietvaros piedalās programmā „Prasmju iegūšana”. Šīs programmas aktivitāte ir vērsta uz vietējās stratēģijas izstrādes apgūšanu un izstrādi.
Preiļu rajona partnerības padome (VRG) cītīgi apgūst nepieciešamās zināšanas procesa veicinātājas Marutas Plivdas vadībā. Biedrība ”Preiļu rajona partnerība” ir iestājusies par biedru  „Latvijas Lauku forumā”. Par biedrības pārstāvi „Latvijas Lauku forumā” izvirzīta partnerības koordinatore Ineta Liepniece.


 


 

Pēdējās izmaiņas: 30.03.2007.