28.martā plkst.15.00 Preiļu novada domes telpās notiks kārtējā Preiļu novada domes sēde.

28.03.2007.


Sēdes darba kārtība1. Finanšu komitejas jautājumi:
1.1. Par J.Stičinska iesnieguma izskatīšanu.
1.2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Bērnudārzs” – triju nedzīvojamo ēku kopā ar zemes
gabalu Aizkalnes pagastā Preiļu novadā, atsavināšanu.
1.3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – neapbūvētā zemesgabala Daugavpils ielā 24, Preiļos, atsavināšanu.
1.4. Par apakšnomas līguma slēgšanu.
1.5. Par Preiļu novada domes līdzfinansējumu Preiļupes pārtīrīšanai.
1.6. Par līdzekļu piešķiršanu Preiļu Mūzikas un mākslas skolai.
1.7. Novada attīstības un infrastruktūras komiteja:
1.7.1. Par Preiļu pilsētas siltumapgādes koncepcijas izstrādi 2007.-2015.gadam.
1.7.2.  Par iepirkuma procedūru tehniska projekta izstrādei „Preiļu pilsētas apvedceļa būvniecība”.
1.8. Par individuālā darba atļaujām.
1.9. Par pašvaldības nodevām Preiļu novadā.
1.10. Par iepirkuma procedūras izsludināšanu.
1.11. Par SIA „Preiļu saimnieks” gada pārskata apstiprināšanu.
1.12. Par līguma slēgšanu ar Preiļu rajona policijas pārvaldi.
1.13. Iesniegumu izskatīšana.
1.14. Par Preiļu galveno bibliotēku.
1.15. Par telpas izmomāšanu ēkā Tirgus laukumā 1, Preiļos.
1.16. Par zemes nomas pagaidu līgumu lauzšanu.


2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja:
2.1 Dzīvokļu jautājumu izskatīšana:
2.1.1. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
2.1.2. Par sociālās dzīvojamās platības īres līgumu pārrakstīšanu.
2.1.3. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu.
2.1.4. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
2.1.5. Par atteikumu no sociālās dzīvojamās platības.
2.1.6. Par uzņemšanu rindā sociālās dzīvojamās platības saņemšanai.
2.1.7. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
2.2. Par apkuri sociālajos dzīvokļos.
2.3. Par Preiļu novada Bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu.
 
3. Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komiteja:
3.1. Zemes komisijas jautājumi:
3.1.1. Par adreses piešķiršanu.
3.1.2. Par zemes platības apstiprināšanu.
3.1.3. Par datu precizēšanu NĪVKR.
3.1.4. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
 Novada domes priekšsēdētājs   A.Adamovičs


 


Papildjautājumi: 


4. Par izmaiņām saistošajos noteikumos „Preiļu novada domes nolikums”.
5. Par individuālā darba atļaujām.

Pēdējās izmaiņas: 28.03.2007.