Izmaiņas valsts sociālo pabalstu piešķiršanā no 2007.gada 1.marta

06.03.2007.

 


LATVIJAS REPUBLIKAS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS
VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRAS
PREIĻU NODAĻA


 


Izmaiņas valsts sociālo pabalstu piešķiršanā no 2007.gada 1.marta1. Strādājošie vecāki bērna kopšanas pabalstu saņems pilnā apmērā


     Sākot ar šā gada 1.martu, vienam no bērna vecākiem neatkarīgi no tā, vai viņš atradīsies bērna kopšanas atvaļinājumā vai strādās (gan pilnu, gan nepilnu darba slodzi) bērna kopšanas pabalsts līdz bērna viena gada vecumam tiks piešķirts un izmaksāts pilnā apmērā.
     Satversmes tiesa ir atzinusi par neatbilstīgu Satversmes 91.pantam bērna kopšanas pabalsta ierobežojumu līdz 50 % strādājošiem vecākiem.
     Pret pabalsta ierobežošanu 50 % apmērā personām, kuras, kopjot bērnu līdz viena gada vecumam, vienlaikus arī strādāja, iebilda vairākas bērnu māmiņas, kuras vērsās Satversmes tiesā ar konstitucionālām sūdzībām, un Satversmes tiesa ar 2006. gada 2. novembra spriedumu atzina šo pabalsta apmēra ierobežojumu par neatbilstošu LR Satversmes 91. pantam un noteica, ka bērna kopšanas pabalsta ierobežojums līdz 50 % strādājošiem vecākiem zaudē spēku ar 2007. gada 1. martu.
     Atgādinām, ka personām, kuras ir darba attiecībās, bērna kopšanas pabalsta apmērs ir 70 % no personas mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, bet ne vairāk kā 392 lati un ne mazāk kā 56 lati mēnesī, kuru piešķir vienam no bērna vecākiem – mātei vai tēvam un izmaksā līdz bērna viena gada vecuma sasniegšanai. Personām, kuras nav darba attiecībās, bērna kopšanas pabalsts ir 50 latu mēnesī līdz bērna viena gada vecuma sasniegšanai.
     Vienlaicīgi atgādinām, ka bērna no viena līdz divu gadu vecumam kopšanas pabalsta saņemšanas nosacījumi nemainās un pabalsts tiek piešķirts līdzšinējā apmērā – Ls 30 mēnesī, neatkarīgi no tā, vai pabalsta pieprasītājs strādā vai nestrādā.


2. Bērna invalīda kopšanas pabalsts arī strādājošiem vecākiem
     Turpmāk tiesības uz bērna invalīda kopšanas pabalstu būs vienam no bērna vecākiem, kas kopj bērnu invalīdu (ar nosacījumu, ja ārstu komisija ir izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību) neatkarīgi no tā, vai šī persona ir vai nav nodarbināta.
     Līdz šim bērna invalīda kopšanas pabalstu varēja saņemt tikai tādā gadījumā, ja persona, kas pieprasīja bērna invalīda kopšanas pabalstu, nestrādāja. Tā kā šis nosacījums ierobežoja personas tiesības saņemt pabalstu, vienlaikus strādājot, par to Satversmes tiesā tika iesniegta konstitucionālā sūdzība.
     Satversmes tiesa izskatīja šo Valsts sociālo pabalstu likuma ierobežojošo normu un nolēma atzīt to par neatbilstošu LR Satversmes 110.pantam un par spēkā neesošu no 2006. gada 1. janvāra, t.i., no tā spēkā stāšanās dienas. Spriedums publicēts 2007. gada 27. februāra laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
     Vecāki, kuriem līdz 2007. gada 27. februārim nebija tiesību saņemt bērna invalīda kopšanas pabalstu, ja tie strādāja (bija darba ņēmēji vai pašnodarbinātie), turpmāk pabalstu varēs saņemt no brīža, kad ārstu komisija izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam invalīdam, bet ne agrāk kā no 2006. gada 1. janvāra (no 2006. gada 1. janvāra Valsts sociālo pabalstu likums paredz tādu pabalsta veidu kā bērna invalīda kopšanas pabalsts).
     Lai varētu saņemt bērna invalīda kopšanas pabalstu, jebkurā VSAA nodaļā jāiesniedz iesniegums bērna invalīda kopšanas pabalsta piešķiršanai, ārstu komisijas izziņa par invaliditātes noteikšanu un atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam, kā arī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase).
     Bērnu invalīda kopšanas pabalsta apmērs ir 50 latu mēnesī.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.