Informatīvais ziņojums „Par Preiļu novada teritorijas plānojuma 2003. – 2015. (ar 2007.gada grozījumiem) apstiprināšanu”

02.03.2007.

  Saskaņā ar Preiļu novada domes 2006.gada 21.aprīļa domes sēdes (protokols Nr.8 p.4) lēmumu Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumu galīgās redakcijas materiāls tika iesniegts Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma saņemšanai. 2007.gada 23.janvārī Preiļu novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas materiāls tika iesniegts Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai.
         Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu Nr.1-22/5692/7923 „Atzinums par grozījumiem Preiļu novada teritorijas plānojumā” sniegusi 2006.gada 18.septembrī, savukārt Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts birojs atzinumu Nr.15 „Par Vides pārskatu Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumiem” sniedzis 2007.gada 9.februārī.
         Atbilstoši iepriekšminētajos atzinumos norādītajam, 2006.gada 21.aprīlī Preiļu novada domes apstiprinātie Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumi pilnveidojami, ņemot vērā atzinumos norādītās neatbilstības, rekomendācijas un apstiprināmas, vienlaicīgi, atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 „ Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45.punktam, teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus izdot kā pašvaldības saistošos noteikumus.
        Ņemot vērā Preiļu novada domes izpilddirektora ziņojumu par to, ka gan Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja, gan Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sniegtajos atzinumos norādītais ir ņemts vērā, veicot precizējumus 2006.gada 21.aprīļa Preiļu novada domes apstiprinātajā Preiļu novada teritorijas plānojuma 2003.-2015. grozījumu galīgās redakcijas dokumentā, 2007. gada 23. februārī Preiļu novada dome nolēma:

1. Apstiprināt Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumu galīgo redakciju.


2. Izdot Preiļu novada domes saistošos noteikumus Nr. 02/07 „Par Preiļu novada teritorijas plānojumu (ar 2007. gada grozījumiem)” 2003-2015 gadam.


3. Noteikt atbildīgo personu par lēmuma izpildi domes izpilddirektoru Vladimiru Ivanovu.


Ar iepriekšminētā lēmuma pielikumiem un apstiprināto Preiļu novada teritorijas plānojumu 2003.-2015. (ar 2007. gada grozījumiem) tajā skaitā saistošajiem noteikumiem un Vides pārskatu ikviens interesents var iepazīties Preiļu novada domes Plānošanas daļā, adrese: Raiņa bulvāris 24, Preiļi, LV-5301, katru darba dienu pašvaldības darba laikā, un Preiļu novada portālā.


Preiļu novada teritoriālais plānojums 2003-2015 (ar 2007.gada grozījumiem)


Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.