Preiļu novada dome rīko telpu ar kopējo platību 215.29 kv/m2 Kārsavas ielā 4 nomas tiesību izsoli.

28.02.2007.


Preiļu novada dome rīko telpu ar kopējo platību 215.29 kv/m
Kārsavas ielā 4, Preiļos, ēkas labajā spārnā, nomas tiesîbu izsoli.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Preiļu novada domes
kancelejā raiņa bulvāris 24, Preiļos, kabinets Nr.1, katru darba
dienu no plkst 9.00 lîdz 12.00 un 13.00 lîdz 17.00. lîdz 2007.gada
12.marta plkst 12.00.
Izsole notiks 12.03.2007.

Pēdējās izmaiņas: 28.02.2007.