Valsts atbalsts lauksaimniecībai 2007. gadā

20.02.2007.

  14.februārī laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” tika publicēti MK noteikumi Nr. 78 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2007. gadā un tā piešķiršanas kārtību”. Saskaņā ar šiem noteikumiem 2007. gadā valsts atbalsts lauksaimniecībai tiek piešķirts Ls 32 060 415 apmērā. Uz subsīdijām var pretendēt fiziska vai juridiska persona, kas atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām.

  Atbalsts lauksaimniecības zemes ielabošanai.
Augšņu agroķīmiskā izpēte.
Vienas saimniecības un koplietošanas meliorācijas sistēmu rekonstrukcija.
Pretendentiem, kuri apsaimnieko zemes platības, kuri uztur meliorācijas sistēmas atbilstoši meliorāciju regulējošo normatīvo aktu prasībām. Subsīdiju apjoms – 40% no attiecīgo darbu izmaksām.
Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecība. Subsīdiju apjoms 100% apmērā. Iesnieguma termiņš -1. marts. Subsīdijas tiek palielinātas par 10%, ja saimniecība atrodas mazāk nelabvēlīgā apvidū, par 5%, ja pretendents nav vecāks par 40 gadiem.      


                                    
 Atbalsts lopkopības attīstībai
Piensaimniecība. Pārraudzības ganāmpulku īpašniekiem. Atbalsts par pārraudzībā esošo govi, vienreizējs maksājums Ls 34. Atbalsts par katru pārbaudāmā buļla meitu (pirmpieni) pēc pirmās laktācijas, vienreizējs maksājums Ls 50. Iesnieguma termiņš – 30. aprīlis.
Liellopu gaļas ražošana. Pārraudzības ganāmpulku īpašniekiem. Ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtību noteikšana. Sertificētu vaislas buļļu uzturēšana. Iesnieguma termiņš – 10 aprīlis.
Cūkkopība. Ģenētiskās kvalitātes noteikšana. Šķirnes saimniecību īpašniekiem, cūkgaļu ražojošām saimniecībām. Iesnieguma termiņš – 2007. gada 30. aprīlis.
Zirgkopība. Ģenētiskās kvalitātes noteikšana. Pārraudzības ganāmpulku īpašniekiem. Iesnieguma termiņš – 30. aprīlis.
Aitkopība. Ģenētiskās kvalitātes noteikšana. Šķirnes dzīvnieku saimniecībām, ja aitu māšu skaits nav mazāks par 30. Augstvērtīgu šķirnes vaislas teķu uzturēšana. Pārraudzības ganāmpulku īpašniekiem.
Iesnieguma termiņš – 30. aprīlis.
Vaislas materiāla iegāde ārvaļstīs un Latvijā. Šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecībām un šķirnes dzīvnieku organizācijām, piensaimniecības nozarē pienu ražojošām saimniecībām. Iesnieguma termiņš – 30. aprīlis.Atbalsts investīciju veicināšanai lauksaimniecībā
2006. gada kredītprocentu daļēja dzēšana. Pretendentiem, kas saņēmuši kredītu vai līzingu jaunas lauksaimnieciskās ražošanas tehnikas un tehnoloģisko iekārtu iegādei; jaunu un rekonstruējamu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai; vaislas teļu un govju iegādei (ir šķirnes dzīvnieku sertifikāts). Subsīdiju apjoms – 2006. gada faktiski samaksāto kredīta vai līzinga % likmju daļējai dzēšanai kredītprocentu likmes apmērā, bet ne vairāk kā 4%. Iesnieguma termiņš – 1. aprīlis.
Ieguldījumi lauksaimniecības nozarē. Jaunu l/s produkcijas ražošanai paredzēto tehnoloģisko iekārtu iegādei, jaunas l/s izmantojamās traktortehnikas un tās aprīkojuma iegādei, piekabju iegādei dzīvnieku pārvadāšanai. Subsīdiju apjoms – 25% no pasākuma izlietoto līdzekļu summas (kopējais apjoms vienam pretendentam nedrīkst pārsniegt Ls 25000 (bez PVN).
Jaunu audzēšanas tehnoloģiju un paņēmienu ieviešanai ciltsdarbiem. Subsīdiju apjoms – 40% no pasākumos izlietoto līdzekļu summas (maksimālais subsīdiju apjoms Ls 2000 (bez PVN). Iesnieguma termiņš – 1.aprīlis.Atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai
Kultūraugu šķirņu novērtēšana bioloģiskajā lauksaimniecībā. Iesnieguma termiņš – 1. marts. Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pirmapstrāde un pārstrāde. Par ieguldījumu pamatlīdzekļos 45% apmērā. Ienieguma termiņš – 1. aprīlis.Atbalsts ES nosacījumu ieviešanai.
Valsts pagaidu atbalsts cūkkopības nozarei. Cūkgaļu ražojošas saimniecības īpašniekam par katru sivēnmāti, kuras produktivitāte ir 20 un vairāk atšķirtu sivēnu gadā. Vienreizējs maksājums par katru sivēnmāti. Iesnieguma termiņš – 30. aprīlis.
Sīkāka informācija mājas lapās www.mk.gov.lv, www.preili.lv un pie savu pagastu lauku attīstības speciālistiem.

Janīna Beča,
Aizkalnes pagasta lauku attīstības speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 20.02.2007.