Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Preiļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

09.02.2007.

Apstiprināta ar Preiļu novada domes 2006.gada
18.decembra ārkārtas sēdes lēmumu
protokols Nr. 23, punkts 3.1.Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Preiļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēIzdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu
un ceturtās daļas 2.punktu,
Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu,
likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmā daļas 4.punktu


1. Vispārīgie noteikumi


1. Noteikumi nosaka bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Preiļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk tekstā – izglītības iestāde).
2. Preiļu novadā ir vienota bērnu reģistrācija, uzņemšanai izglītības iestādē, kuru veic pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas rīkojumu nozīmēta persona (turpmāk – koordinators).
3. Uzņemšanai izglītības iestādē reģistrē un izglītības iestādē uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot šajos noteikumos minētos ārpus kārtas gadījumus.
4. Vecāki, aizbildņi vai viņu normatīvo aktu kārtībā pilnvarota persona (turpmāk tekstā – vecāks) var pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei izglītības iestādē.
5. Bērnu, kurš līdz tam nav apmeklējis izglītības iestādi, mācībām obligātajai piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanai pamatizglītības ieguvei jāpiesaka līdz 1.aprīlim tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit pieci gadi.
6. Uzņemot bērnu izglītības iestādē, jāievēro Izglītības likums, šie noteikumi un citi spēkā esošie normatīvie akti.


2. Bērnu reģistrācija uzņemšanai izglītības iestādēs


7. Bērnu pieteikt reģistrācijai uzņemšanai izglītības iestādē (turpmāk tekstā – reģistrācija) var no bērna dzimšanas brīža. Bērna reģistrācija notiek visu gadu.
8. Bērna reģistrāciju veic viens no vecākiem, koordinatoram uzrādot bērna dzimšanas apliecību (vai dokumentu, kurā norādīts bērna personu apliecinoši dati) un vecāka personību apliecinošu dokumentu, kā arī izziņu par bērna deklarēto dzīves vietu.
9. Koordinators informē vecāku par izglītības iestādē piedāvātajām pirmsskolas izglītības programmām.    
10. Koordinators, pamatojoties uz vecāka sniegto informāciju, tā klātbūtnē 2 (divos) eksemplāros aizpilda reģistrācijas pieteikuma veidlapu (1.pielikums).  
11. Vienu pieteikuma eksemplāru saņem vecāks, otrs paliek koordinatoram.


12. Koordinators pieteikumus reģistrē atbilstoši lietvedības prasībām un sistematizē atsevišķi pa bērnu dzimšanas gadiem pieteikumu iesniegšanas secībā, norādot laiku (gadu, mēnesi), kad nepieciešama vieta iestādē. Pieteikumu reģistrācija tiek veikta speciālā žurnālā un elektroniskā veidā.
13. Koordinators nodrošina reģistru publisku pieejamību, priekštelpā pie Preiļu PII “Pasaciņa” vadītājas kabineta izvietojot reģistra sarakstus pa bērnu dzimšanas gadiem. Sarakstos tiek norādīts reģistrētā bērna kārtas numurs, pieteikšanās datums, bērna vārds, uzvārds, ja nepieciešams atzīmes par bērna tiesībām tikt uzņemtam izglītības iestādē ārpus kārtas un tā pamatojums.
14. Reģistrā iekļauto bērnu vecākiem katra gada aprīlī jāveic pārreģistrācija. Ja vecāki to nav izdarījuši, koordinators telefoniski vai rakstiski uzaicina veikt pārreģistrāciju. Ja vecāki 30 dienu laikā no ierakstītā vēstulē nosūtīta uzaicinājuma nosūtīšanas datuma uz pārreģistrāciju neierodas, bērns tiek izslēgts no reģistra.
15. Bērnu izslēdz no reģistra arī uz vecāka rakstiska iesnieguma pamata. Šo iesniegumu reģistrē koordinators.
16. Veicot pārreģistrāciju, vecāks uzrāda savu pieteikuma eksemplāru, uz kura koordinators izdara atzīmi par pārreģistrācijas faktu, norādot datumu un apliecinot to ar savu parakstu.
17. Vecākam, piesakot bērnu obligātajai piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanai pamatizglītības ieguvei, jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība vai dokuments, kurā norādīts bērna personas kods, un vecāka personību apliecinošs dokuments.


3. Bērnu uzņemšana izglītības iestādēs


18. Izglītības iestādē uzņem reģistrā iekļautos bērnus to reģistrācijas secībā, izņemot šajos noteikumos paredzētos ārpus kārtas gadījumus.
19. Preiļu PII “Pasaciņa” vadītāja līdz katra gada 1.martam iesniedz koordinatoram uz nākošā mācību gada 1.septembri plānoto brīvo vietu skaitu katrā bērnu vecuma grupā.
20. Koordinators līdz katra gada 1.maijam iesniedz Preiļu PII “Pasaciņa” vadītājam rakstiski sarakstus par bērniem, kuri reģistrācijas secībā jāuzņem šajās iestādēs un rakstiski paziņo vecākiem par iespēju bērnam apmeklēt pirmsskolas iestādes.
21. Mēneša laikā no izziņošanas datuma vecākiem jāreģistrējas pirmsskolas izglītības iestādē. Ja tas netiek izdarīts, bērns zaudē iespēju apmeklēt izglītības iestādi kalendārajā gadā.
22. Par bērniem, kurus vecāki nav reģistrējuši izglītības iestādē, izglītības iestādes vadītājs ziņo koordinatoram, kurš reģistrā izdara atzīmi par nereģistrēšanos izglītības iestādē.
23. Grupu komplektācija izglītības iestādē notiek no 1.maija līdz 15.augustam: no 1.maijam līdz 1.jūnijam izglītības iestādes vadītājs informē bērnu vecākus par uzņemšanu iestādē un izskaidro vecākiem, kādi dokumenti ir jāiesniedz, lai bērnu uzņemtu iestādē.
24. Komplektējot grupas, koordinators ir tiesīgs ārpus kārtas iekļaut sarakstos:
24.1 . pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku bērnus;
24.2 . Preiļu novada pašvaldības un tās iestāžu, struktūrvienību darbinieku bērnus (ja vecāku iesniegumā ir darba devēja rezolūcija vai darba devēja apliecinājums par darba tiesisko attiecību esamību);
24.3 . daudzbērnu ģimeņu (3 un vairāk bērnu vecumā līdz 16 gadiem) bērnus /ja ir izziņa par ģimenes stāvokli/;
25. Izglītības iestāde informācijas stendā izvieto ar vadītāja rīkojumu apstiprinātos iestādē uzņemto bērnu sarakstus pa grupām, tajos norādot uzņemto bērnu vārdu, uzvārdu, dzimšanas gads.
26. Bērnus, kurus nebija iespējams uzņemt izglītības iestādē pieteikumā norādītajā laikā, koordinators pieteikumu iesniegšanas secībā pārreģistrē uz nākamo gadu.
27. Lai uzņemtu bērnu izglītības iestādē, vecākiem jāiesniedz šādi dokumenti:
27.1 . vecāku iesniegums par uzņemšanu izglītības iestādē (2. pielikums);
27.2.  izziņa par deklarēto dzīves vietu;
27.3. bērna dzimšanas apliecības kopija vai noraksts, uzrādot oriģinālu (izglītības iestādē to salīdzina ar oriģinālu);
27.4. medicīniskā karte (veidlapa 026/u);
27.5. profilaktisko pošu karte (veidlapa 063).
28. Bērna uzņemšanu iestādē izglītības iestādes vadītājs noformē ar rīkojumu, norādot pirmsskolas izglītības programmu, kuru bērns apgūs.
29. Ja tiek mainīta izglītības iestāde, kurā bērns apgūst piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanas programmu pamatizglītības ieguvei, vecākiem jāiesniedz iestādei, no kuras bērns vēlas izstāties, rakstisku tās iestādes izziņu ar apliecinājumu, kurā bērns turpinās programmas apguvi. Pēc izziņas saņemšanas izglītības iestāde bērna personas dokumentus pārsūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz izglītības iestādi, kurā bērns turpmāk izglītosies vai pēc rakstiska pieprasījuma izsniedz dokumentus bērna vecākam.
30. Bērns, kura deklarētā dzīvesvieta nav Preiļu novada administratīvā teritorija tiek reģistrēts uzņemšanai izglītības iestādē saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību, bet veidojot atsevišķu rindu, un tiek uzņemts izglītības iestādē, ja tajā ir brīva vieta.
31. Koordinatora vai izglītības iestādes vadītājas faktisko rīcību vai pieņemto lēmumu, var pārsūdzēt Preiļu novada domē viena mēneša laikā no to spēkā stāšanās brīža.


 Preiļu novada domes priekšsēdētājs     A. Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 09.02.2007.