Pieņems pieteikumus valsts atbalstam lauksaimniecībā

06.02.2007.

 


  Februāra pirmajā pusē Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālās lauksaimniecības pārvaldes sāks pieņemt lauksaimnieku iesniegumus valsts atbalstam nacionālajā subsīdiju programmā.
  Līdz 1.martam tiks pieņemti iesniegumi no lauku saimniekiem lauksaimniecības zemes ielabošanai, kurā paredzēts, ka augšņu agroķīmiskajai izpētei viens pretendents tiks atbalstīts maksimāli 1000 latu apmērā. Iesniegumi tiks pieņemti par meliorācijas sistēmu sakārtošanu, kur viena īpašuma un koplietošanas meliorācijas sistēmu rekonstrukcija, kā arī valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecība tiks atbalstīta vienam pretendentam par 50 000 latu.
  Līdz 15.martam iesniegumi tiks gaidīti no augļkopjiem kultūraugu genofonda saglabāšanai un izlases sēklas kvalitātes uzlabošanai. Programmā tiek atbalstīta augu ģenētisko resursu kolekciju saglabāšana. Atbalsts tiek piešķirts arī par faktiski apsētajām un apstādītajām kultūraugu platībām atbilstoši 2006.gadā noslēgtajam līgumam un deklarētajām platībām, ja sējumi un stādījumi tiek kopti, ievērojot integrētas, vidi saudzējošas audzēšanas tehnoloģijas.
  Līdz 1.aprīlim augkopji varēs pietikties atbalstam augu gēnu bankai un investīciju veicināšanai – daļējai 2006.gada kredītprocentu dzēšanai un kredītprocentu garantiju nodrošināšanai, kā arī atbalstam ieguldījumiem lauksaimniecībā. Tiks pieņemti arī iesniegumi lauksaimniecības produkcijas ražotāju un valsts pārvaldes iestāžu sadarbības veicināšanai, kooperatīvo sabiedrību attīstības atbalstam, kā arī no bioloģiskajiem saimniekotājiem – bioloģiskās lauksaimniecības produktu pirmapstrādei un pārstrādei.
  Iesniegumu veidlapas tiks publicētas ZM un LAD interneta mājas lapās. Aizpildītas iesniegumu veidlapas un visi nepieciešamie dokumenti jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs. Sekojiet paziņojumiem rajonu laikrakstos, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī informācijai ZM un LAD interneta mājas lapās.

Pēdējās izmaiņas: 06.02.2007.