Pašvaldības noteikumi “Par kārtību bērnu rotaļu laukuma teritorijā”

06.02.2007.

APSTIPRINĀTS
Ar Preiļu novada domes
2007.gada 24.janvāra lēmumu
(prot. Nr.1, p.2.4.)


PAŠVALDĪBAS NOTEIKUMI
„PAR KĀRTĪBU BĒRNU (NO 3 GADU LĪDZ 12 GADU VECUMAM)
ROTAĻU LAUKUMA TERITORIJĀ”


I. Vispārējie noteikumi


1. Preiļu pilsētas Bērnu rotaļu laukums ir pašvaldības īpašums. Īpašuma sastāvā ietilpst stādījumi, būves un to elementi, aprīkojums. Bērnu rotaļu laukums atrodas Preiļos, Aglonas ielā 1A.
 2. Bērnu rotaļu laukuma apmeklēšana un izmantošana ir bezmaksas.
3. Bērnu rotaļu laukuma elementi paredzēti bērniem vecumā no 3 gadiem līdz 12 gadu vecumam.


II. Kārtības nosacījumi
4. Bērnu rotaļu laukums brīvi pieejams apmeklētājiem katru dienu no  1.aprīļa līdz 30.septembrim no plkst. 9.oo līdz 20.oo. Pārējā laikā Bērnu rotaļu laukumā   nepiederošām personām atrašanās  nav atļauta.
5. Bērnu rotaļu laukumā aizliegts:
5.1. ienest un lietot alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas vielas|
5.2. smēķēt;
5.3. piegružot Bērnu rotaļu laukumu un tam pieguļošo teritoriju ar sadzīves atkritumiem;
5.4. lietot necenzētus vārdus;
5.5. ievest dzīvniekus;
5.6. braukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem;
5.7. braukt ar velosipēdiem;
5.8. lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt Bērnu rotaļu laukuma aprīkojumu, tur izvietotos elementus un pieguļošās teritorijas nožogojumu, patvarīgi izvietot informācijas nesējus;
5.9. izmantot Bērnu rotaļu laukuma elementus nokrišņu laikā;
5.10. izmantot Bērnu rotaļu laukuma elementus personām, kas jaunākas par 3 gadiem un vecākas par 12 gadiem.
6. Par bērna atrašanos un drošību Bērnu rotaļu laukumā atbild vecāki vai to pilnvarota persona.
7. Bērnu rotaļu laukuma apmeklētāju pienākumi:
7.1. ievērot Bērnu rotaļu laukuma apmeklēšanas laiku; 
7.2. ievērot Bērnu rotaļu  laukuma aprīkojuma izmantošanas  un lietošanas nosacījumus;
7.3. vērsties pret jebkuriem Bērnu  rotaļu laukuma  kārtības noteikumu  pārkāpumiem, cenšoties tos novērst vai pārtraukt, vajadzības gadījumā informēt policiju;
7.4. atturēties no jebkādas darbības vai rīcības, ja tā traucē, rada neērtības citiem apmeklētājiem un izraisa pamatotus iebildumus.


III. Nobeiguma nosacījumi
8. Noteikumi par kārtību Bērnu rotaļu laukuma teritorijā ir publiski pieejami Bērnu rotaļu laukumā.
9. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu ir tiesīgi veikt pašvaldības pilnvarotas personas, Valsts policijas darbinieki.
10. Preiļu novada dome neuzņemas ne materiālo, ne juridisko atbildību par šajos noteikumos minēto prasību un nosacījumu neievērošanu, kā arī par apmeklētāju iespējamām traumām, kas iegūtas izmantojot Bērnu rotaļu laukumu un tā elementus.Novada domes priekšsēdētājs   A. Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 06.02.2007.