Apstiprināts Preiļu novada domes 2007. gada budžets

06.02.2007.


  Preiļu novada domes sēdē deputāti apstiprināja budžetu 2007. gadam. Preiļu novada domes budžeta ieņēmumos 2007. gadā plānoti 3737673 lati, pašvaldības kopējie izdevumi paredzēti 3801789 latu apmērā. Līdzekļu atlikums uz gada sākumu sastāda 64 116 latus.
  Par 2007. gada prioritātēm pašvaldība ir nosaukusi ietvju, ielu, divu pilsētas krustojumu un apgaismojuma rekonstrukciju pilsētā, sabiedriskās kārtības uzturēšanu pilsētā, tiks uzstādītas 6 videokameras un izveidota otrā likme kārtībnieka pienākumu veikšanai.
Kohēzijas fonda ietvaros privātajā sektorā notiks ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija, tiks veikta pilsētas un novada labiekārtošana, vizuālā tēla veidošana un pilsētas apzaļumošana. 
  Svarīga joma, tāpat kā ikkatrā pašvaldībā, arī Preiļos ir izglītības nodrošināšana jaunajai paaudzei. Šogad izglītībai paredzēts tērēt 1 885 475 latus jeb 49,5 % no kopējā budžeta. Preiļu 1. pamatskolas izdevumiem iedalīti 603 673 lati, Preiļu 2. vidusskolas darbības nodrošināšanai – 370 425 lati, Preiļu Valsts ģimnāzijai – 378 340 lati, Aizkalnes pamatskolai – 113 269 lati, Pirmskolas izglītības iestādei “Pasaciņa” – 311 993 lati, Preiļu mūzikas un mākslas skolai – 60 253 lati, IT centra uzturēšana prasīs 20 373 latus.
  Veselības aprūpei paredzēts tērēt 20 300 latus, kuri tiks novirzīti medicīnas tehnikas iegādei SIA „Preiļu slimnīca”.
  Sociālajai aizsardzībai atvēlēti 197 735 lati jeb 5,2 % no kopējās summas, no tiem 184 735 lati ir iedalīti sociālajam dienestam, 10 000 lati – sociālā dzīvojamā fonda labiekārtošanai. 42% apjomā pieaugs līdzekļi sociālajiem pabalstiem.
  No paredzētajiem līdzekļiem izpildvarai atvēlēti 805 520 lati jeb 21 %:
• novada domei – 234 009 lati,
• Aizkalnes pagasta centra darbības nodrošināšanai – 23611 lats,
• Preiļu pagasta centra darbībai – 43714 latu,
• lēmējvara, deputāti un komisijas – 63597 lati,
• dzimtsarakstu nodaļa – 16769 lati,
• būvvalde – 21934 lati,
• darba drošība – 9618 lati,
• aizdevumu un procentu nomaksa – 241367 lati,
• norēķini par izglītības iestāžu pakalpojumiem – 32000 lati,
• tehnisko projektu izstrāde – 40 000 lati.
2007. gadā paredzēta vairāku tehnisko projektu  izstrāde:
• pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” filiāles „Auseklītis” renovācijai,
• skolu mājturības darbnīcu rekonstrukcijai,
• vecās bibliotēkas ēkas renovēšanai,
• ceļu ūdens novadīšanas sistēmas izveidošanai,
• Preiļu pilsētas apvedceļa būvniecībai.
  Domes un domes iestāžu darbiniekiem palielinātas algas atbilstoši valstī noteiktajam algu pieaugumam.
  Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai gan pilsētā, gan pagastos iedalīti 274 428 lati jeb 7,2 % no kopējā līdzekļu apjoma. Šajā summā iekļauts līdzfinansējums labiekārtošanas objektu uzturēšanai, komunālajai saimniecībai pagastu centros un pilsētā, līdzfinansējums mājokļu energoefektivitātes projektiem, ielu apgaismojuma sistēmas iegādei un rekonstrukcijai. Atkritumu apsaimniekošanai paredzēts tērēt 7 475 latus.
 Sabiedriskās kārtības uzturēšanai tērēsim 41338 latus, civilajai aizsardzībai atvēlēti 1000 lati.
Brīvā laika, sporta un kultūras pasākumu nodrošināšanai dome atvēlēja 14,7 % jeb 558 629 latus.


 
Par Preiļu novada domes noteikumiem Nr.1 „Par budžetu 2007. gadam”Apstiprināti
Preiļu novada domes
2007.gada 24. janvāra domes sēdē
(prot.Nr.2 p. 1.1. )


Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā 2007.gada 19.janvāra Finanšu komitejas lēmumu (prot. Nr.1),
dome N O L E M J:


1. Apstiprināt 2007.gada Preiļu novada domes budžetu ieņēmumos Ls 3737673 apmērā un līdzekļu atlikumu uz gada sākumu Ls 64116 apmērā, izdevumos Ls 3801789 apmērā.
2. Budžeta iestāžu finansēšanu veikt proporcionāli saņemtajiem ieņēmumiem un noslēgtajiem līgumiem.
3. Preiļu novada iestāžu un struktūrvienību vadītāji gada laikā drīkst izdarīt izdevumus tādā apmērā, kādā tiek piešķirti asignējumi no novada budžeta un faktiski saņemtajiem ieņēmumiem no sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Saņemto asignējumu sadalījumu pa atsevišķiem budžeta ekonomiskās klasifikācijas izdevumu kodiem iestādes vadītājs veic patstāvīgi un izstrādāto budžeta tāmi iesniedz apstiprināšanai novada domes priekšsēdētājam divu nedēļu laikā pēc novada kopbudžeta pieņemšanas.  

Pēdējās izmaiņas: 06.02.2007.