24.janvārī plkst.15.15 notiks kārtējā Preiļu novada domes sēde

24.01.2007.Sēdes darba kārtība


 1. Finanšu komitejas jautājumi:


1.1. Par Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par budžetu 2007.gadam”.
1.2. Par Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2 “Par speciālo budžetu 2007.gadam”.
1.3. Par grozījumiem Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr.1 „Par budžetu 2006.gadam”.
1.4. Par Preiļu novada domes grāmatvedības kontu plānu 2007.gadam.
1.5. Par īpašuma, kad.Nr.7601-006-1706, iereģistrēto Preiļu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 4407, precizēšanu, sadalīšanu.
1.6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
1.7. Par 2006.gada inventarizācijas rezultātiem.
1.8. Par norēķinu  gadskārtējās inventarizācijas rezultātu protokola apstiprināšanu.
1.9. Par izmaiņām Preiļu novada domes dokumentu aprites shēmā.
1.10. Par SIA „Preiļu saimnieks” pamatkapitāla palielināšanu.
1.11. Par Preiļu Mūzikas un mākslas skolu.
1.12. Par Aiņa Novika  ierosinājuma izskatīšanu.
1.13. Par pabalsta piešķiršanu pirmajam 2007.gadā Preiļu novadā dzimušajam bērnam.
1.14. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja:
1.14.1. Par Preiļu novada bāriņtiesas locekļu darba apmaksu.
1.14.2. Par garantēto minimālo ienākumu līmeni Preiļu novadā.
1.14.3. Par sociālo pakalpojumu maksu Sociālajā dienestā.
1.14.4. Par noteikumu Nr.8 „Par sociālajiem pabalstiem Preiļu novadā” apstiprināšanu.
1.14.5. Par pusdienu maksu Sociālajā dienestā.
1.14.6. Par sociālo aprūpētāju darba apmaksu.
1.14.7. Par Sociālās komisijas priekšlikuma izskatīšanu.
1.15. Par individuālā darba veikšanas atļaujām.
1.16. Par Rēzeknes pilsētas pensionāru sociālās aprūpes centra pakalpojumu apmaksu.
1.17. Par  23.05.2006.g. nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.4-25/33.
1.18. Iesniegumu izskatīšana.


2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja:
 
2.1.Sociālā dienesta jautājumi:
2.1.1. Par pabalsta piešķiršanu.
2.1.2. Par Sociālā dienesta  pakalpojumu izmantošanu.
2.2. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana:
2.2.1. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
2.2.2. Par sociālās dzīvojamās platības īres līgumu pārrakstīšanu.
2.2.3. Par sociālās dzīvojamās platības sadalīšanu.
2.2.4. Par sociālās dzīvojamās platības precizēšanu.
2.2.5. Par numura precizēšanu  dzīvoklim „Liesmas” Aizkalnes pagasta, Raudaukā.
2.2.6. Par sociālās dzīvojamās platības maiņu.
2.2.7. Par uzņemšanu rindā sociālās dzīvojamās platības saņemšanai.
2.2.8. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
2.3. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
2.4. Par  pašvaldības noteikumu „Par kārtību bērnu (no 3 gadu līdz  12 gadu vecumam)
rotaļu laukuma teritorijā” apstiprināšanu.
 
3. Novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komiteja:
 
3.1. Par Preiļu novada viena iedzīvotāja gada laikā radīto atkritumu normas apstiprināšanu.
3.2. Par pašvaldības zemes piešķiršanu sintētiskā futbola laukuma ierīkošanai.
3.3. Zemes komisijas jautājumi:
3.3.1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu.
3.3.2. Par platības apstiprināšanu.
3.3.3. Par nosaukuma piešķiršanu.
3.3.4. Par adreses piešķiršanu.
3.3.5. Par zemes gabala sadali.
3.3.6. Par Preiļu novada domes lēmuma precizēšanu.
3.3.7. Par Aizkalnes TDP lēmuma precizēšanu
3.3.8. Par apgrūtinājumu noteikšanu.


 Novada domes priekšsēdētājs   A.Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 24.01.2007.