Preiļu novada domes vadība un deputāti tiekas ar Aizkalnes pagasta un Preiļu pagasta iedzīvotājiem

19.01.2007.


  Preiļu novadā par tradicionālu pasākumu pirms kārtējā gada budžeta pieņemšanas ir kļuvušas domes deputātu un speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem.
  15. janvārī iedzīvotāji bija pulcējušies Preiļu pagasta centrā, bet 17. janvārī uz tikšanos bija sanākuši Aizkalnes puses ļaudis. Šogad uz sarunu ar novada uzņēmējiem, zemniekiem, pensionāriem, iestāžu darbiniekiem un jauniešiem bija ieradies Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, domes deputāti Alberts Vucāns, Vitālijs Plivda un domes speciālisti.
  Aldis Adamovičs iepazīstināja iedzīvotājus ar paveiktajiem darbiem un realizētajiem projektiem 2006. gadā.
  Vladimirs Ivanovs informēja par iesāktajiem projektiem komunālās saimniecības, atkritumu šķirošanas un infrastruktūras jomā. Viņš atzina, ka piecos gados, kopš pastāv novads, daudzi darbi ir veikti lauku teritorijās, bet šobrīd visaktuālākais jautājums ir ceļu stāvokļa uzlabošana. Ceļu fonda līdzekļu daudzums 2007. gadā tiek plānots 240 000 latu apmērā. Kā norādīja izpilddirektors, komisija apsekos problemātiskos ceļus, novirzot līdzekļus to remontam. Ir svarīga arī veikto darbu kvalitāte, līdz ar to lielāka uzmanība jāpievērš darbu uzraudzībai.
  Vairākus iedzīvotājus neapmierina atkritumu izgāztuves slēgšana Preiļos. Šis apstāklis esot par cēloni tam, ka daudz atkritumu tiek izgāzts mežos un mazapdzīvotās vietās. Vladimirs Ivanovs paskaidroja, ka atkritumu apsaimniekošanas uzsākšana un izgāztuves slēgšana ir notikusi saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvām, tas nozīmē, ka arī Latvijas iedzīvotājiem jāveicina vides aizsardzība un sakopšana. Iesākot atkritumu šķirošanu novadā, tiks iedalīts Eiropas Savienības finansējums šķirošanas laukumu izveidei un konteineru uzstādīšanai. Lai novērstu atkritumu izgāšanu mežos un grāvjos, arī pagastos pie individuālajām mājām, noslēdzot līgumus ar SIA „Preiļu saimnieks”, jāuzstāda atkritumu konteineri. Ja mēs, iedzīvotāji, būsim aktīvāki un jutīsim atbildību par vides kvalitātes uzlabošanu, tad būsim neiecietīgi pret tiem, kuri piesārņo dabu ar sadzīves atkritumiem.  
  Preiļu novada pašvaldība jau ilgāku laiku ir uzņēmusies rūpes par novada kapsētu sakopšanu un labiekārtošanu, kaut gan citur Latvijā iedzīvotāji kapu uzturēšanu veic bez pašvaldību līdzdalības. Izpilddirektors norādīja, ka arī turpmāk tiks sniegta palīdzība gan izpļaujot kapos zāli, gan izzāģējot vecos kokus.
  Problēmas iedzīvotājiem sagādā mobilo sakaru un Interneta sliktā kvalitāte Aizkalnes pagastā. Novada vadība apņēmās atkārtoti lūgt atbildīgajiem uzņēmumiem veikt uzlabojumus.
  Alberts Vucāns runāja par mākslas un muzikālās izglītības nepieciešamību jaunajai paaudzei, jo šāda veida izglītība bagātina cilvēku un paplašina viņa redzesloku un iespējas. Deputāts pastāstīja par to, cik atbildīgi pret apkārtējo vidi izturas citu valstu iedzīvotāji, neļaujot nevienam iebraucējam pārkāpt noteikumus un piesārņot dabu. 
  Novada domes deputāts un Preiļu pagasta centra vadītājs Vitālijs Plivda apņēmās rūpēties par sava pagasta iedzīvotāju labklājību, risinot sasāpējušus jautājumus un piesaistot līdzekļus gan infrastruktūras sakārtošanai, gan organizējot pagasta jauniešu un pusaudžu brīvā laika pavadīšanas iespējas.
  Sabiedriskās organizācijas „Mūsmājas” valdes locekle Elma Aksjonova iepazīstināja Preiļu pagasta iedzīvotājus ar veiktās anketēšanas rezultātiem. Anketās tika novērtēts domes darbs un sniegti ierosinājumi turpmākajiem projektiem.
  Abās tikšanās reizēs jautājumu bija daudz, diskusijas izveidojās interesantas, jo abpusējās sarunās tika meklēti konkrēti priekšlikumi pagastu iedzīvotāju labklājības uzlabošanai un teritoriju infrastruktūras sakārtošanai. Paldies visiem, kuri atnāca un izteica ierosinājumus !  

Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste


Tikšanās fotogalerija

Pēdējās izmaiņas: 19.01.2007.